Jan Guillou nominerad till Lätta priset - Läskunnighetens dag 8 septJan Guillou nominerad till det Lätta priset

Sedan 1997 delar Centrum för lättläst ut det Lätta priset till personer eller organisationer som gjort goda insatser för att öka begripligheten inom ett område. Denna gång nomineras bland andra Jan Guillou för att han på ett generöst sätt låter sina böcker bearbetas till lättläst. Jan Guillou uttalade sig senast i DN Kultur den 26 aug, där han lyfte vikten av lättläst: "Det är en självklarhet, närmast en demokratifråga", svarade han på frågan om varför han sa ja till att bli lättläst. Det gör att han kan nå ut till alla grupper i samhället, även de cirka 25% i Sverige som har det svårt med läsningen, och som kan behöva lättlästa böcker.

Jan Guillou har tillåtit bearbetning av två böcker som givits ut i lättläst version av LL-förlaget, nämligen Ondskan och Arn – Vägen till Jerusalem. LL-förlaget är en del av Centrum för lättläst som gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Där ges ut böcker som är omarbetade till lättläst, men framförallt originalberättelser på lättläst språk.

Andra nominerade till det Lätta priset är Margot Wallström för att hon i många år arbetat för att EU- medborgarna ska förstå hur EU fungerar och varför EU finns. Eva Ekengren som är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan nomineras för att hon under många år arbetat för att människor med stora funktionshinder ska kunna öka sina kunskaper och vidga sina vyer med hjälp av lättläst material. Stefan Holm är nominerad för att han under alla år som idrottare understrukit hur viktigt läsandet är för honom. Han har särskilda tips på sin blogg och kan vara en förebild för unga, läsovilliga, idrottande killar.

Centrum för lättläst nominerar också Gunilla Hammar Säfström från SVTs serie klass 9A för att hon under många år arbetat på ett förnämligt sätt med att föra in lättlästa böcker i undervisningen – utan att peka ut de lässvaga eleverna. Slutligen nomineras Mats Myrberg professor i utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet, för att han forskat om läsning och lässvårigheter under många år och är en engagerad föreläsare i ämnet.

Det Lätta Priset, som är på 25 000 kronor delas årligen ut till den som gjort förtjänstfulla insatser för att öka begripligheten inom något område. Det kan gälla insatser i text, bild, tal, film, programverksamhet med mera, men det kan också gälla beslut som fattas för att öka begripligheten. Priset kan gå till en eller flera personer eller till en organisation, institution eller liknande. Priset, som är på 25 000 kronor, delas ut av Centrum för lättläst. Det Lätta priset har tidigare år delats ut till bland andra Alice Bah, Sverker Olofsson, Anders Andersson och till organisationen Livstycket.

Centrum för lättläst arbetar för alla människors demokratiska rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Centrum för lättläst gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter.

För mer information kontakta: Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst, tel 08-720 71 87 Camilla Batal, marknadschef och pressansvarig vid Centrum för lättläst, tel 08-720 71 81Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Prenumerera