Sjunkande läsförståelse är en demokratifråga - kräver ekonomiska insatser.

Centrum för lättläst begränsar sitt remissvar till de punkter som berör läslyftet och läsfrämjande insatser och vi ställer oss positiva till samtliga dessa förslag. Vi anser däremot inte att de ekonomiska medlen till läslyftet ska komma från omfördelningar inom kulturområdet utan att det behövs nya medel för att satsningarna verkligen ska få effekt och göra skillnad.

- Frågan om sjunkande läsförståelse är en alltför allvarlig demokratifråga för att inte kräva nya ekonomiska insatser, säger Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst. Demokratiaspekten i de läsfrämjande insatserna borde framgå tydligare och inte avgränsas till en kultursatsning utan även beröra departement och myndigheter med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor. Läskunnighet och läsförståelse är en bred samhällsfråga som i grunden berör fundamenten för ett demokratiskt samhälle - att alla ska ges möjlighet till delaktighet.

Centrum för lättläst är en statlig stiftelse som arbetar för att göra information, nyheter och litteratur tillgängliga för personer som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Centrum för lättläst har lång erfarenhet av att arbeta för olika specifika målgrupper med lässvårigheter och bidrar därför gärna aktivt i de föreslagna insatserna.

Centrum för lättläst stödjer förslaget om ett läslyft för Sverige. Vi anser dock att läslyftet bör inkludera fler årskurser än ”grundskolans tidiga årskurser”, eftersom det enligt PISA-undersökningen sedan flera år finns en brist på läsförståelse bland landets 15-åringar. Om inte insatser görs även för de äldre årskurserna kommer Sverige att ha ”en förlorad generation” innan läslyftets resultat börjar ge effekt.

Centrum för lättläst stödjer även förslaget om läsombud för att stärka litteraturens ställning i förskolan. För många grupper kan en förmedlare av litteratur och information vara nyckeln till delaktighet. Centrum för lättläst har arbetat med läsombud och lättlästa texter för specifika grupper under tjugo år och våra erfarenheter är att metoden fungerar mycket bra för dem som inte hittar fram till läsning och litteratur av egen kraft.

Vi stödjer förslaget om en ny bestämmelse om att skolbibliotek ska vara bemannade. Det behövs en förmedlare av litteratur och information för att alla ska få möjlighet till delaktighet i samhället, vilket särskilt gäller de lässvaga grupperna. Nya tekniska plattformar för läsning kan underlätta för vissa grupper men det räcker inte.

Vi välkomnar slutligen en läsfrämjande nationell satsning som även riktas mot vuxna. En av flera viktiga målgrupper för insatserna är de grupper som har svenska som andraspråk.

Läs vårt remissvar i sin helhet på www.lattlast.se/litteraturutredningen

Kontakta gärna:

Ann Katrin Agebäck, direktör, tel 070-657 12 98, 08-720 71 87.

Camilla Batal, pressansvarig, tel 073-384 92 88.

Centrum för lättläst, Box 9145, 102 72 Stockholm   Långholmsgatan 27

Tel: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, Webb: www.lattlast.se

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Snabbfakta

Centrum för lättläst arbetar för alla människors demokratiska rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egan förutsättningar. Centrum för lättläst gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.
Twittra det här

Citat

Frågan om sjunkande läsförståelse är en alltför allvarlig demokratifråga för att inte kräva nya ekonomiska insatser. Demokratiaspekten i de läsfrämjande insatserna borde framgå tydligare och inte avgränsas till en kultursatsning utan även beröra departement och myndigheter med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor. Läskunnighet och läsförståelse är en bred samhällsfråga som i grunden berör fundamenten för ett demokratiskt samhälle - att alla ska ges möjlighet till delaktighet.
Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst