Var tredje skola saknar ett bemannat skolbibliotek

En ny undersökning som genomförts av Centrum för lättläst och Lärarförbundet visar att var tredje grundskola saknar ett bemannat skolbibliotek. Bristen på bemannande skolbibliotek riskerar att särskilt drabba elever med lässvårigheter.

Lärarförbundet och Centrum för lättläst har tillsammans genomfört en undersökning om skolbibliotek i grundskolorna och deras möjligheter att möta elever med lässvårigheter. Den visar att endast 65 procent av grundskolorna har ett bemannat skolbibliotek och att mer än hälften av dessa endast är bemannade 10 timmar eller mindre per vecka.

– Brister i läsförmågan påverkar hela skolgången och får konsekvenser för hela livet. Ett bemannat skolbibliotek, med pedagogiskt kunnig personal och material som passar elevernas skiftande behov är en förutsättning om svenska elevers läsförmåga ska bli bättre, säger Lärarförbundets ordförande Eva Lis Sirén.

I de nya riktlinjerna från skolinspektionen om skolbibliotek står det att ett skolbibliotek ska vara anpassat till elevernas behov och till funktionshindrades, invandrares och andra minoriteters särskilda behov. Men detta är i realiteten inte möjligt utan att biblioteket är bemannat av personal med rätt kompetens.

- Obemannade skolbibliotek drabbar särskilt de elever som redan är svaga läsare eftersom de har ett större behov av vägledning för att hitta sin läslust. Läraren kan också få ett ovärderligt stöd av skolbibliotekarien i arbetet med att stötta elevers läsning, säger Bror Tronbacke, direktör för Centrum för Lättläst.

Läs undersökningen i sin helhet på www.lattlast.se eller www.lararforbundet.se

Centrum för lättläst har uppdraget att göra böcker, tidningar och information tillgängliga för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

För upplysningar och kommentarer:
Camilla Batal, chef för marknad- och kommunikationsavdelningen, Centrum för Lättläst 0733-84 92 88
Claes Nyberg Presschef Lärarförbundet 070-2154338

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Dokument & länkar