För att säkra branschens framtid krävs åtgärder nu

Den europeiska pappersindustrin uppmanar EU-kommissionen att agera, annars sätts industrins framtid på spel.

Ledare för den europeiska massa- och pappersindustrin presenterade sitt manifest för konkurrenskraft och sysselsättning på ett möte i Bryssel med Günther Verheugen, EU-kommissionär med ansvar för näringslivsfrågor. De uttalade en skarp varning för att om man inte snabbt hittar lösningar som motåtgärd mot finanskrisen och inför en mer rationell syn på uppläggningen av politiken kommer den konkurrensbefrämjande omvandlingen i den europeiska massa- och pappersindustrin inte att kunna fortgå. – EU har inte råd att låta massa- och papperssektorn och dess värdekedja dras med i krisen. Vi måste samarbeta med EU-kommissionen för att hitta orsakerna till de aktuella problemen och se till att man inte gör något som förvärrar situationen ytterligare. Tillsammans måste vi skapa lösningar som tacklar de verkliga problemen, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Holmen och ordförande i CEPI, efter mötet med kommissionär Verheugen. – Vi har presenterat en tydlig lista på områden där vi anser att Kommissionen skulle kunna vara mer förutseende och ge den stimulans som industrin behöver. Kommissionen måste leva som den lär och hålla fast vid de mål som den ställt upp för Europa, säger Teresa Presas, VD för CEPI, i en kommentar till manifestet. Nyckelområden där industrin uppmanar EU-kommissionen att agera är bland annat: 1. Skapa bättre balans mellan förespråkare för miljö-, konkurrens- och sysselsättningsintressen vid uppläggningen av politiken. 2. Göra det möjligt för Europa att konkurrera med aktörer med lägre energikostnader 3. Skapa vinnare och inte offer i EU:s system för handel med utsläppsrätter 4. Främja tillgången på råvaror och tillgången till marknader 5. Tillämpa konkurrensreglerna flexibelt för att underlätta omstrukturering 6. Bekämpa protektionism i konkurrerande länder 7. Förverkliga innovationer Det är viktigare än någonsin för Europa att förena konkurrenskraft med hållbarhet för att branschen ska utvecklas väl på den globala marknaden. För den europeiska massa- och pappersindustrin är konkurrenskraft ekonomi. Om vi klarar utmaningen eller inte beror i hög grad på politikerna. Massa- och pappersindustrin är en förebild för andra branscher i sitt sätt att regera på de utmaningar vi står inför idag, inte minst när det gäller att motverka klimatförändringen. Framgången bygger på hållbarhet. Vi bedriver hållbart skogsbruk, tryggar energiförsörjningen genom förnybar energi och optimerar resurserna genom de högsta återvinningstalen. Massa- och pappersindustrin är en stor arbetsgivare som ger ekonomiskt mervärde genom att ständigt använda sig av och uppdatera ny teknik. Utan grundläggande stöd från de politiskt ansvariga kommer de unika resultat som industrin uppnått, såväl vad gäller hållbar produktion och konsumtion som hela utvecklingspotentialen, att gå förlorad och det skulle innebära en förlust för hela samhället. -o-O-o- För mer information kontakta: Daniela Haiduc, CEPI Communication Manager, d.haiduc@cepi.org or +32 2 627 49 15 En kopia på manifestet kan laddas ner från www.skogsindustrierna.org CEPI aisbl - Confederation of European Paper Industries CEPI (Confederation of European Paper Industries) är en branschorganisation för den europeiska massa- och pappersindustrin med säte i Bryssel som arbetar till stöd för branschens insatser och produkter. CEPI har till uppgift att främja medlemmarnas företagssektor genom att vidta speciella åtgärder, framförallt genom att bevaka och analysera aktiviteter och initiativ inom branschområden som miljö, energi, skogsbruk, återvinning, samt skattepolitik och konkurrenskraft i allmänhet. Genom CEPI har pappersindustrin blivit mer synlig och agerar i aktuella frågor genom komma med sakkunniga och konstruktiva bidrag för branschen räkning. Genom sina 18 medlemsländer (16 EU-medlemmar plus Norge och Schweiz) representerar CEPI 800 massa-, pappers- och kartongtillverkare i Europa, från små- och medelstora företag till multinationella, samt 1200 pappersbruk. Tillsammans representerar de 27 % av väldsproduktionen.

Prenumerera