Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för det första kvartalet 2018.

Sammanfattning av delårsrapport

Tre månader (2018-01-01 – 2018-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 805 442 SEK (-739 403 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,07 SEK) före utspädning och -0,16 SEK  
    (-0,07 SEK) efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 88,9 % (92,6 %).


Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2018-03-31.
Med ”Bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890–4071.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2018.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  • Den 19 mars 2018 meddelade Cereno Scientific att de har ingått ett finansieringsavtal genom European High Growth Opportunities Securitization Fund och dess finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc., gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att Bolaget kan, under en 24-månadersperiod, erhålla 82,0 MSEK och potentiellt ytterligare 24,6 MSEK om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 18 april 2018 meddelade Cereno Scientific att deras första kliniska studie med CS1 avslutats. De preliminära resultaten visade på god säkerhet och tolerabilitet. Cereno fortsätter arbetet med att analysera alla data från studien och hoppas att under andra kvartalet kunna presentera samtliga resultat som inkluderar data på CS1 farmakokinetik och potentiella farmakodynamiska effekter.
  • Den 26 april 2018 begärdes det första konvertibla lånet från European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den första tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 5 MSEK.
  • Den 18 maj 2018 emitterades den andra tranchen till European High Growth Opportunities Securitization Fund. Den andra tranchen av konvertibler och teckningsoptioner uppgick till 3,5 MSEK.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Förekomsten av blodproppar är idag den globalt dominerande dödsorsaken och ett starkt växande problem. Cerenos forskning och utveckling är dedikerad till att adressera detta problem enligt en helt ny princip.

På marknaden idag finns inga läkemedel som kan stimulera det kroppsegna försvaret mot blodproppar. Ett sådant läkemedel är ett helt nytt alternativ till skyddande behandling mot blodproppar utan de risker för allvarliga blödningar som idag finns med befintliga läkemedel som blodförtunnande. Det är mycket spännande och motiverande att vara engagerad i utvecklingen av CS1. Vårt nya läkemedel med stor potential för ett globalt genomslag som förebyggande blodproppsbehandling med positiva effekter för både hälsa och ekonomi.

I början av oktober 2017 inledde vi vår kliniska studie med CS1 med forskningspartnern CTC i Uppsala. De första individerna doserades i slutet av oktober 2017 och sedan dess har vårt främsta fokus legat på att genomföra denna första kliniska studie med vår läkemedelskandidat CS1. I april kunde vi meddela att de preliminära studieresultaten bekräftade att CS1 uppvisar god säkerhet och tolerabilitet. I studien deltog individer med ökad riskprofil för trombos för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos CS1. Dessutom studerades effekter på riskmarkörer för trombos. Vi har inlett det fortsätta arbetet med att analysera alla data från studien och hoppas att under andra kvartalet kunna presentera resultat som inkluderar data på CS1s farmakokinetik och potentiella farmakodynamiska effekter.

I mars kunde vi presentera ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc., gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. För Cereno innebär finansieringslösningen att vi under en 24-månadersperiod, kan erhålla 82,0 MSEK och potentiellt ytterligare 24,6 MSEK om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas. Finansieringslösningen ger verksamheten en finansiell stabilitet de kommande 30 månaderna och säkrar finansiering till den kommande Fas II-studien.

Den första tranchen i finansieringslösningen genomfördes i slutet av april och innebar att Cereno tillfördes 5 MSEK baserat på ett första konvertibelt skuldebrev med tillhörande optioner. Den andra tranchen emitterades den 18 maj och uppgick till 3,5 MSEK.

Vi ser nu fram emot de fullständiga resultaten från den kliniska studien med CS1 som tillsammans med vår säkerställda finansiering på upp till 106 MSEK bereder vägen för vårt fortsatta utvecklingsarbete med syfte att dokumentera CS1s effekt avseende preventiv blodproppsbehandling i patienter.

Göteborg, den 24 maj 2018
Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Om Cereno Scientific

• Trombos – orsakar mest dödsfall i världen

Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodprop­par) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället.

• Dagens behandlingar är bristfälliga – hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt

Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplät­tar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behand­lingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

• Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar

Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som bygger på kroppens eget intel­ligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behand­lingsmetoder som optimerar kroppens proppupp­lösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

• Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blod­propp och bevisad förebyggande effekt in vivo

Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyg­gande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier.

• Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk

CS1 är en ny formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk.

• Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag

Senast efter genomförd Fas II-studie avser Bolaget att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyg­gande indikationer som hjärtinfarkt och stroke.

• Stor marknadspotential

CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora blod­proppsrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential.

Verksamheten

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardio­vaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Det är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga human­studier och i epidemiologiska studier. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För ytterligare information, se www.cerenoscientific.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Cereno Scientific har inga dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien

Cereno Scientifics aktie noterades på AktieTorget den 22 juni 2016. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Aktiekapitalet är fördelat på 10 990 500 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 722 248 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) uppgår till 0,10 SEK.

Teckningsoptioner av serie 2016/2019

På årsstämma den 29 januari 2016 beslutades att genom en riktad emission utge 325 289 teckningsoptioner (serie 2016/2019) berättigande till teckning av 325 289 aktier av serie B. Teckningsoptionerna har en teckningskurs om 6,00 SEK per option och kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B under perioden 1 mars 2019 – 1 december 2020. För information avseende innehavare av teckningsoptioner hänvisas till Noteringsmemorandum.

Finansiell utveckling

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen och genomförandet av första kliniska studien med CS1. Vid det första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om ca: 5,9 MSEK och en soliditet om 88,9%.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2018                                                                        2018-08-30
Delårsrapport 3, 2018                                                                       2018-11-15
Bokslutskommuniké, 2018                                                               2019-02-22

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 24 maj 2018,
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB    

Prenumerera

Dokument & länkar