Bokslutskommuniké 1 september 2000-31 augusti 2001 för AB C F BERG & CO (publ)

Bokslutskommuniké 1 september 2000 - 31 augusti 2001 för AB C F BERG & CO (publ) - Nettoomsättningen blev för räkenskapsåret 255 861 (270 808) kkr - Rörelseresultatet uppgick till -4 231 (4 643) kkr - Resultat efter finansiella poster -6 489 (3 228) kkr - Resultat efter finansiella poster justerat för intäkt gällande Alecta-SPP -7 179 (300) kkr Koncernens verksamhet Bergskoncernens verksamhet består i sönderdelning och förädling av skogsråvara i två sågverksanläggningar, dels i moderbolaget AB C F BERG & CO (publ) som är beläget i Mörlunda dels i dotterbolaget AB C.A. Olausson & Söner, OLAB, beläget i Järnforsen. Geografiskt ligger sågverken i samma kommun och med ett avstånd mellan anläggningarna på endast 2,5 mil. Koncernen har gjort den strategiska uppdelningen att BERGS producerar och säljer i huvudsak granträvaror, medan OLAB producerar och säljer furuträvaror. Moderbolaget AB C F BERG & CO är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på O-listan övriga aktier. Nettoomsättning och resultat Bergskoncernen uppnådde för räkenskapsårets en nettoomsättning om 255 861 (270 808) kkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till - 6 489 (3 228) kkr. Justerat för intäkter från Alecta-Spp blir resultatutfallet efter finansiella poster -7 179 (300) kkr. Lägre utleveransvolymer har gjort att omsättningen totalt sett minskat med cirka 15 mkr för räkenskapsåret i jämförelse med föregående år. Den knapphet av råvara som varit under hösten och vintern samt i övrigt sämre produktionsförhållanden har resulterat i cirka 10 % lägre produktionsutfall jämfört med föregående år. Under sista rapportperioden har koncernen dock sett en förbättring av produktionsutfallet, vilket blev endast cirka 2,5 % sämre än motsvarande period föregående år. Det sämre produktionsutfallet är den största förklaringen till den resultatförsämring som varit i jämförelse med föregående räkenskapsår. Försäljningspriserna för koncernens trävaror har för räkenskapsåret varit något sämre än föregående år. Där koncernens granprodukter har vidkänts ett större pristryck nedåt än koncernens furuprodukter som klarat sig bättre, delvis förklarat av en ökad förädlingsgrad. Den under året successivt försvagade kronan mot koncernens viktiga valutor såsom EUR och GBP har hjälpt till att hålla uppe försäljningspriserna. Under räkenskapsåret har uttag av sågråvara från egna fastigheter i koncernen gjorts med cirka 10 200 m³to, jämfört med cirka 3 300 m³to för motsvarande period föregående år, vilket påverkat resultatet positivt. De råvaruprissänkningar som genomfördes den 1 maj har inte fått något större genomslag i rapportperiodens resultat. Effekterna av detta kommer att märkas först under hösten. Under räkenskapsåret har importandelen av timmer varit 15 %, vilket kan jämföras med cirka 18 % för motsvarande period föregående år. Avsättningen av koncernens viktigaste biprodukt, cellulosaflisen, har under räkenskapsåret varit bra, dock har en prissänkning genomförts per den 1 september 2001. Avsättningen för bränsleprodukterna har under räkenskapsåret varit volymmässigt god, men till fortsatt pressade försäljningspriser. Under sista rapportperioden har av säsongsmässiga skäl aktiviteten på bränslemarknaden varit låg. Dotterbolagen C F Bergs Energi AB och C F Berg & Co Invest AB har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret. Investeringar Under räkenskapsåret har det investerats 2 973 kkr i maskiner och andra tekniska anläggningar, 652 kkr i inventarier, verktyg och installationer samt 70 kkr i markanläggningar och 21 kkr i byggnader. Pågående nyanläggning och förskott på materiella anläggningstillgångar uppgår till 695 kkr. Likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick i koncernen till 2 729 (1 842) kkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 27 871 (28 116) kkr. Alecta-SPPs överskottsmedel De nya regler som lämnades av Alecta den 30 augusti 2001 gällande direktutbetalning av allokerade företagsanknutna medel har beaktats. Detta innebär att huvuddelen av fordran kommer att betalas ut under år 2002 vilket gjort att fordran tagits upp till nominellt värde utan någon räntediskontering. Bergskoncernens personalkostnader har under sista rapportperioden reducerats med 690 (2 928) kkr gällande Alecta-SPPs allokerade företagsanknutna medel. För moderbolagets del har personalkostnaderna reducerats med 553 (2 346) kkr. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning (eliminerat för koncernintern försäljning av timmer och frakttjänster) uppgick under delårsperioden till 192 518 (199 614) kkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 756 (4 243) kkr. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2 314 (1 062) kkr. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per balansdagen till 2 249 (1 630) kkr. Det justerade egna kapitalet uppgick per balansdagen till 117 745 (124 045) kkr, vilket ger en soliditet på 69,9 (73,2) %. Beträffande det av moderbolaget mottagna föreläggandet att vidtaga åtgärder och undersökningar avseende den yttre miljön som redovisades i niomånadersrapporten, där följer hittills vidtagna åtgärder upprättad tidsplan. Prognos för räkenskapsåret 1 september 2001 - 31 augusti 2002 Obalansen mellan utbud och efterfrågan på den globala trävarumarknaden kvarstår. Marknaden är avvaktande och präglas av en betydande försiktighet från kunderna att gå in i längre åtaganden. En förstärkning av försäljningspriserna både vad gäller furuträvaror och inte minst granträvaror har konstaterats efter sommaruppehållet. Men efter terrordåden den 11 september har man åter kunnat konstatera att marknaden blivit väldigt osäker och avvaktande. Under denna rapportperiod har en fortsatt försvagning skett av den svenska kronan i förhållande till de viktiga valutorna EUR och GBP vilket varit positivt. De stora fluktuationerna som sker på valutamarknaden skapar en fortsatt stor osäkerhet. Den höga USA dollar kursen som fördyrar importen av timmer tillsammans med den blöta väderleken under sensommaren och början av hösten har skapat en situation med råvaruknapphet. Detta gör att de nödvändiga prissänkningar på koncernens råvara som redovisades i tidigare kommunikéer och som bedömdes få genomslag på marknaden i höst kommer att bli lägre än förväntade. Produktionsutfallet fortsätter att förbättras, hittills under räkenskapsåret har produktivitet ökat med cirka 9 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. En ökad produktivitet med i storleksordningen 5-10 % på årsbasis bedömer ledningen som trolig i jämförelse med utfallet för räkenskapsåret som slutade 2001-08-31. Pågående rationaliseringsprojekt har drivit fram nedanstående beslut under rapportperioden. Koncernen kommer att banta den egna serviceorganisationen. En gemensam underhållsavdelning med en ansvarig för koncernens båda sågverk. Minskning av personal i den gemensamma inköpsorganisationen har genomförts. Beslut har fattats att hela ekonomifunktionen centraliseras till kontoret i Mörlunda. Ledningen kommer att fortsätta se över organisationen. Bolaget avstår från att lämna en mer preciserad prognos för räkenskapsåret 2001/02. Förslag till utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en utdelning om 0,25 kronor per aktie. Bolagsstämman och årsredovisning Årsredovisningen för räkenskapsåret 2000/01 kommer att sändas ut till aktieägare i början på januari 2002 och finns då tillgänglig hos bolaget. Bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 17 januari 2002, kl 14.00 i Mörlunda. Rapportperioder för räkenskapsåret 2001/02. - Tremånadersrapport september-november, den 17 januari 2002 - Halvårsrapport september-februari, den 18 april 2002. - Niomånadersrapport september-maj, den 27 juni 2002. - Bokslutsrapport för helåret september - augusti 2001/02, den 17 oktober 2002. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se Mörlunda den 25 oktober 2001 Åke Bergh Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01110/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01110/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

CF BERG producerar och säljer sågade och vidare-förädlade trävaror anpassade direkt till kundens behov. Verksamheten bedrivs i två sågverksanläggningar belägna i Hultsfreds kommun med en geografisk närhet på endast 2,5 mil mellan anläggningarna.

Dokument & länkar