Tremånadersrapport 1 september - 30 november 1999

Tremånadersrapport 1 september-30 november 1999 för AB C F Berg & Co (publ) Koncernens verksamhet Bergskoncernens verksamhet består i sönderdelning och förädling av skogsråvara i två sågverksanläggningar, dels i moderbolaget AB C F Berg & Co (publ) som är beläget i Mörlunda dels i det nyförvärvade bolaget AB CA Olausson & Söner, OLAB, beläget i Järnforsen. Geografiskt ligger sågverken i samma kommun och med ett avstånd mellan anläggningarna på endast 2,5 mil. Moderbolaget AB C F Berg & Co är noterat på Stockholmsbörsens OTC-lista. Nettoomsättning och resultat Bergskoncernen uppnådde för räkenskapsårets första tre månader en nettoomsättning om 71 887 kkr. Koncer-nens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till minus 921 kkr. Det förvärvade bolaget, OLAB, ingår i koncernredovisningen från och med 1999-09-01. Efter att råvarupriserna under senvåren 1999, speciellt på talltimmer, börjat sänkas något fortsatte kostnads-anpassningen med ytterligare sänkningar i storleksordningen 6% från och med augusti månad 1999. Försäljningspriserna för trävaror har under räkenskapsårets första tre månader totalt sett visat en svagt stigande prisutveckling vad gäller granpriserna medan furupriserna haft en mera stagnerande prisnivå. Under rapportperioden har uttag av sågråvara från egna fastigheter i koncernen gjorts med cirka 300 m3 to, jämfört med cirka 800 m3 to föregående år. Avsättningen av vår viktigaste biprodukt, cellulosaflisen, har under räkenskapsårets första tre månader volym-mässigt varit tillfredsställande. Trots den av cellulosaindustrin väsentligt uppnådda prisförbättringen, ligger den genomförda prissänkningen om ca 8 % från årsskiftet 1998/99 fortfarande kvar. Avsättningen för bränsle-produkter har av säsongsmässiga skäl varit låg under rapportperioden. Dotterbolagen C F Bergs Energi AB och C F Berg & Co Invest Aktiebolag har inte bedrivit någon verksamhet under rapportperioden. Investeringar Företagsförvärv: Vid extra bolagsstämma 1999-09-14 i AB C F Berg & Co beslöts att förvärva samtliga aktier i OLAB. I moderbolagets balansräkning kommer förvärvet, inklusive förvärvskostnader, av samtliga aktier i OLAB att totalt redovisas med 14 735 kkr. Någon goodwill uppkom inte. Arbetet med att operativt införliva OLAB i Bergskoncernen pågår med högt tempo. Följande samordningar har successivt påbörjats under räkenskapsårets tre första månader: * En i huvudsak trädslagsren produktion - gran i Mörlunda och furu i Järnforsen * En, för råvaruanskaffningen, gemensam inköpsorganisation * En gemensam marknadsorganisation * En gemensam upphandling av finansiella tjänster * Samordning av underhåll och administration Övrigt: Under räkenskapsåret har hittills investerats 69 kkr i maskiner och andra tekniska anläggningar och 227 kkr i inventarier, verktyg och installationer samt 46 kkr i markanläggningar. Likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick i koncernen till 10 439 kkr, vartill kommer outnyttjade checkräkningskrediter om 24 285 kkr. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning (eliminerat med koncernintern försäljning) uppgick under rapportperioden till 52 533 (51 517) kkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 0 (-392) kkr. Investeringar, utöver förvärvet av OLAB, uppgick till 244 (156) kkr. Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per balansdagen till 10 277 (10 995) kkr. Det egna kapitalet uppgick per balansdagen till 122 005 (111 719) kkr, vilket ger en soliditet på 66,7%. Prognos Med relativt låga lager, en lägre svensk produktionsnivå under 1999 jämfört med 1998 och 1997, en såväl ökande svensk konsumtion som en ökande utomeuropeisk export, finns förutsättningar för en stigande prisnivå. Detta gäller i första hand prisutvecklingen på granträvaror medan utvecklingen på furan, i det kortare tids-perspektivet, verkar mera problematisk. Den goda massamarknaden med kraftigt stigande prisnivåer bör rimligtvis resultera i ett för sågverken bättre flispris. Bolaget avstår från att lämna en mer preciserad prognos för räkenskapsåret 1999/00. Rapportperioder för räkenskapsåret 1999/00 · halvårsrapport september - februari, den 27 april 2000. · niomånadersrapport september - maj, den 22 juni 2000. · bokslutsrapport för helåret september - augusti 1999/00, den 26 oktober 2000. Koncernens nyckeltal 1999/00 1998/99 Kv 1 Kv 1 Rörelsemarginal % neg neg Nettovinst marginal % neg neg Avkastning på totalt kapital % neg neg Avkastning på eget kapital % neg neg Antal aktier i tusental 4 799 4 140 Vinst efter skatt per aktie kr neg neg Soliditet 53,4 67,9 Eget kapital per aktie kr 25,31 26,97 Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Nettovinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på totalt Resultat efter finansiella poster plus finansiella kapital kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget Årets resultat efter skatt i procent av kapital genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Mörlunda den 28 januari 2000 Åke Bergh Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/18/20010218BIT00040/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/18/20010218BIT00040/bit0003.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar