CGit Holding AB (publ) har godkänts för notering på AktieTorget

CGit Holding AB (publ) meddelar härmed att bolaget har erhållit besked om godkännande för notering på AktieTorget. Inför den planerade noteringen avser CGit Holding AB (publ) även att genomföra en nyemission om 5 MSEK före emissionskostnader. CGit Holding AB (publ) har på förhand mottagit garantiåtagande på 5 MSEK vilket motsvarar 100 procent emissionslikviden. Teckningstiden för nyemissionen är planerad att inledas den 7 december 2017 och avslutas den 21 december 2017. Memorandum finns tillgängligt på bolagets (www.cgit.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Partner Fondkommissions (www.partnerfk.se) respektive hemsidor.

Kort om CGit Holding AB (publ) 

CGit är ett IT-konsultbolag, med säte i Mölndal, som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur. Det innefattar bland annat datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden: IT-Drift, IT-Konsulter samt IT-Produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher. Hos 30 av kunderna är bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Erbjudandet i sammandrag

-         Teckningstid: 7 - 21 december 2017.
-         Teckningskurs: 25,00 SEK per aktie.
-         Teckningspost: Minsta teckningspost är 200 B-aktier, därefter i poster om 1 B-aktier.
-         Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 5 000 000 SEK före emissions- och garantikostnader.
-         Antal aktier innan nyemission: 1 376 000 aktier.
-         Värdering (pre money): cirka 34,4 MSEK.
-         ISIN-kod: SE0010636837

Teckningsförbindelser

CGit Holding AB (publ) har erhållit garantiåtaganden om 5 000 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden

Notering på AktieTorget

Första dag för handel i CGit Holding AB (publ) aktie är beräknad att bli den 9 januari 2018

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum finns tillgängligt på bolagets (www.cgit.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Partner Fondkommissions (www.partnerfk.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Bolagets ägare New Equity Venture har bidragit med kompetens och vägledning under noteringsprocessen. Capval Corp AB har upprättat dokument såsom memorandum och teaser. 

För ytterligare information om den planerade nyemissionen och noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:

CGit Holding AB (publ) Telefon: 031-762 02 40

E-post: info@cgit.se

För ytterligare information om CGit Holding AB (Publ), vänligen kontakta:

Mattias Bergkvist, VD
Telefon: 0733-709 822
E-post: mattias.bergkvist@cgit.se

Prenumerera