Kvartalsrapport Q1 2018

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERNEN

ALLA BELOPP I TKR                          FÖRSTA KVARTALET        12 MÅNADER

                                                          2018        2017                     2017

Nettoomsättnings                               14 370      9 342                   56 172

Rörelseresultat                                   697         -148                     -5

Resultat före skatt                              684         -162                    -289

Resultat per aktie (SEK)                    0,31        -162                    -0,23     

Antal aktier                              1 576 000       1 000               1 576 000

VD HAR ORDET

CGit är numer ett publikt bolag, noterat på Spotlight Stock market!

Den 9 januari var en otroligt rolig och häftig dag för oss! Efter nästa ett års förberedelser var det äntligen dags att ringa i den anrika klockan och känslan gick att ta på när vi såg handeln påbörjas av CGit som ett publikt och noterat bolag!

Det har varit spännande och ny energi har kommit till oss som bolag genom denna nya milstolpe som ett publikt bolag. Med bra och tydliga moln, adekvata satsningar på områden som ligger helt rätt i tiden har vi fått en bra start av 2018 och Q1 vilket känns otroligt bra och det ingjuter en mycket bra känsla för fortsättningen.  

CGit har som vi tidigare har berättat om lanserat ett koncept avseende specialiserad infrastruktur för utveckling av AI, Artificiell Intelligens, och Deep Learning. CGit förutspår att detta område kommer att växa mycket kraftigt under de kommande åren. Därför har vi nu tagit fram AI-infrastruktur som tjänst. CGit kommer att erbjuda Sveriges modernaste AI-infrastruktur som tjänst. Infrastrukturen baseras på den absolut senaste tekniken för utveckling inom AI och Deep Learning.  

CGit kommer erbjuda en komplett hård-och mjukvarulösning för AI och Deep Learning som baseras på NVIDIA DGX-1 och därmed kommer vi ha en av Sveriges modernaste och mest högpresterande AI-plattformar som tjänst. Vi bygger vår plattform på exakt samma beprövade teknik som vi gjort hos våra kunder. För CGit är det en naturlig följd av det senaste årets stora framgångar med att leverera nyckelfärdiga infrastrukturlösningar till några av de mest prestigefulla AI och Deep Learning-projekten i Sverige

FÖRSTA KVARTALET

Vårt första kvartal har börjat riktigt bra med en organisk tillväxt på hela 53% (14 370 MSEK) jämfört med samma period föregående år (9 342 MESK). En del av framgångarna i Q1 kan hänföras till de större affärerna vi gjort inom området AI, Deep Learning men jag vill också poängtera att det är när alla våra intänktsben levererar som vi når det utfall som vi rapporterar i vår Q1 rapport.

KASSAFLÖDET
CGit fortsätter att skapa ett bra kassaflöde både genom den löpande verksamheten men också med hjälp av den genomförda emissionen i samband med börsnoteringen. Det gör det möjligt för CGit att fortsätta göra tillväxtskapande investeringar.

Det är med stolthet, tillförsikt och en enorm energi som jag har förmånen att leda det vinnande teamet hos CGit!

Mattias Bergkvist
VD

AKTIEN

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos Spotlight stock market under kortnamnet CGIT B, ISIN-kod är SE0010636837. Aktiekapitalet i CGit uppgår till 788 000 kronor fördelat på 1 576 000 aktier med ett kvotvärde om 0,50 kr per aktie. Aktiekapitalet i CGit ska uppgå till lägst 688 000 kronor och högst 2 752 000 kronor fördelat på lägst 1 376 000 aktier och högst 5 504 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

REDOVISNINGS- OCH KVARTALSPRINCIPER

Koncernens och Moderföretagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3): I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretags verksamheter. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen.

REVISORNS UTLÅTANDE ANGÅENDE DELÅRSRAPPORT
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

ANSTÄLLDA
Per den 31 mars 2018 har bolaget 23 anställda (24 st).

VIKTIGA DATUM
Q2 rapport 2018-08-16

Q3 rapport 2018-11-15

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Mattias Bergkvist, VD
E-post: mattias.bergkvist@cgit.se
Telefon: 0733-70 98 22

Prenumerera

Dokument & länkar