ChemoTech presenterar nya finansiella mål i samband med offentliggörande av memorandum av fullt säkerställd emission

Framgångarna för IQWave™ har varit betydande under inledningen av 2018 och styrelsen känner sig tillräckligt konfident för att precisera framåtblickande finansiella mål, där det primära målet är att uppvisa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under 2019.

ChemoTech har i början av 2018 sålt de tre första IQWave™-enheterna och skrivit avtal med två nya distributörer i Asien, vilket medför möjlighet till lansering på ytterligare marknader. Dessa framgångar stärker styrelsen i dess bedömning att ChemoTechs produkter adresserar en betydande efterfrågan, som andra tillgängliga behandlingsformer inte förmår möta. Den senaste tidens kommersiella genombrott för IQWave™ har medfört att styrelsen känner sig tillräckligt konfident för att precisera framåtblickande finansiella mål, där det primära målet att uppvisa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under 2019.

ChemoTechs affärsmodell baseras på två typer av intäkter: försäljning av Bolagets produkt IQWave™ och tillhörande engångsartiklar i form av behandlingskit. Försäljningen av behandlingskit förväntas över tid bidra med återkommande intäkter och stå för en betydande del av Bolagets omsättning. ChemoTechs ambition är att sälja åtta IQWave™ under 2018 och 16 stycken 2019.

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 15 maj 2018 i Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Erbjudandet”).

Med anledning av att teckningstiden i Scandinavian ChemoTech AB:s företrädesemission inleds på onsdag den 23 maj 2018, publiceras härmed ett memorandum (”Memorandumet”) som styrelsen för Bolaget har upprättat. Memorandumet finns publicerat på ChemoTechs hemsida (www.chemotech.se) och kommer även att publiceras Västra Hamnen Corporate Finance (www.vhcorp.se) och på Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 7 juni 2018. Bolaget har sedan tidigare informerat att Erbjudandet är säkerställt till 100 % genom tecknings- och garantiåtaganden, vilket innebär att Bolaget tillförs 18,3 MSEK före emissionskostnader. Allmänheten inbjuds jämte existerande aktieägare att anmäla intresse för tecknande av aktier i Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningsperiod                                         23 maj – 7 juni 2018

Teckningskurs                                           12,50 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter                        23 maj – 4 juni 2018

Handel med BTA                                       23 maj 2018 tills dess att emissionen har registrerats hos Bolagsverket

Offentliggörande av utfall                            12 juni 2018

Aktien                                                      CMOTEC B

Teckningsrätter                                         CMOTEC TR B

BTA                                                         CMOTEC BTA B

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 22 maj 2018 kl 13.45 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera