Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 31 maj 2017 kl. 15.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Registrering av deltagande vid extra bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Dörren öppnas kl. 14.00. 

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels     vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 maj 2017, samt

dels     anmält sin avsikt att deltaga i stämman senast tisdagen den 24 maj 2017 per post till Scandinavian ChemoTech AB (publ), Att: Cajsa Wramdemark, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 70 Lund eller per e-post till cmw@chemotech.se. För anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 24 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.chemotech.se.

Förslag till dagordning

  1. 1.     Stämmans öppnande
  2. 2.     Val av ordförande vid stämman
  3. 3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. 4.     Godkännande av dagordning
  5. 5.     Val av en eller två justeringspersoner
  6. 6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. 7.     Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
  8. 8.     Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret 
  9. 9.     Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Lars Peter Harbing väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 7) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 juli–30 juni, till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret 2016/17 förlängs till att omfatta en period om 18 månader, det vill säga fram till och med den 31 december 2017. Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att stämman beslutar att ändra punkt 12 i bolagsordningen till följande lydelse:

”Bolagets räkenskapsår är kalenderår.”

Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret (punkt 8) 

Under förutsättning av att stämman beslutar om omläggning av Bolagets räkenskapsår till kalenderår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan, föreslår styrelsen att stämman även beslutar om justering av arvodet för styrelsens ordförande med 50 000 kronor från 100 000 kronor till 150 000 kronor och för styrelsens vice ordförande med 25 000 kronor från 50 000 kronor till 75 000 kronor.

Majoritetskrav 

Beslut enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar 

Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 7 och 8 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 70 Lund, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.chemotech.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Övrig information 

Bolaget har för närvarande 1 462 500 utestående aktier, varav 450 000 A-aktier (tre röster per aktie) och 1 012 500 B-aktier (en röst per aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i maj 2017
Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, VD +46 (0)10-218 93 00 info@chemotech.se
Cajsa Wramdemark, CFO +46 (0)10-218 93 00 cmw@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ) www.chemotech.se 

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWaveTM är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. Med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund befinner vi oss mitt i det stimulerande vetenskapliga mötet mellan Skåne University Hospital och Medicon Village. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.