Stämmokommuniké från årsstämma

Idag, den 28 februari, hölls årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för 2016/2017. Härutöver beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget styrelsearvode skall utgå. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor skall utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Mohan Frick, Lars Peter Harbing, Anders Frick, Göran Hellers och Martin Jerndal omväljs som styrelseledamöter samt antog Valberedningens förslag om nyval av IngaLill Forslund Larsson. Stämman beslutade vidare att omvälja Lars Peter Harbing till styrelseordförande. Härutöver beslutade stämman att Mazars SET Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning och säte

Stämman beslutade att ändra bolagets säte från Lund till Malmö.

Lund i februari 2018

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB (publ)

För mer information om bolaget vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 28 februari 2018 kl 20.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.