Analysguiden: Starkt från Online Gaming

Online Gaming-verksamheten i Cherry-koncernen levererar god tillväxt med en förbättrad marknadsföring, vilket förbättrade kon­cernens EBITDA-marginaler markant. Utsikterna för årets rest­erande kvartal ser goda ut med bra balans mellan segmenten.

Cherry är en ledande iGaming-koncern verksam i värdekedjans samtliga led genom dotterbolag. Den historiska tillväxten har varit god och spätts på av förvärv. Operatörsverksamheten under Online Gaming är koncernens viktigaste affärs­område rörande intäkts- och resultatbidrag. Under 2017 var Online Gamings bidrag cirka 81 pro­cent av nettointäkterna och cirka 68 procent av EBITDA-resultatet.

Tillväxtresan fortsatte under första kvartalet 2018. Den organiska tillväxten för koncernen landade på 25 procent. Samtligt redovisades en historiskt sett mycket stark EBITDA-marginal om drygt 27 procent, justerat för aktiverat arbete. Den förbättrade lönsamheten är i stort hänförbar till operatörsverksam­heten som effektiviserat marknadsföringen och därmed lyckats öka avkast­ningen på varje spenderad marknadsföringskrona. Med anledning av omförhand­lade avtal ser vi fortsatt goda möjligheter för Online Gaming att hålla uppe margi­nalerna kring des­sa nivåer.  Marknadsföringskostnader kan komma upp samtidigt som VM i fotboll går av stapeln i juni. Dock bör detta också gynna betting-vertikalen.

Online Marketing-verksamheten fortsätter att växa i högt tempo till god lönsamhet. Tillväxten på kvartalsbasis kom in på 89 procent med den sekventiella tillväxten på 45 procent. Med anledning av att 12 miljoner kronor hänförbart till ett ovanligt starkt fjärde kvartal 2017 är det inte orimligt att den sekventiella tillväxten kommer att avta under kvartal 2/2018. Dock bör VM i fotboll kunna gynna Online Marketing-verksamheten. Satsningen inom nya vertikaler och i Japan har heller ännu inte börjat synas, vilket ger potentiell uppsida. Marginalerna för Game Development tyngdes i första kvartalet av kostnader för ICE-mässa samtidigt satsar bolaget på framtiden och ökar personalstyrkan. Med ökad tillväxt som en effekt av satsningar inom bland annat 3D tror vi att marginal­erna åter kan börja klättra. Samman­taget bedömer vi att utsikterna för koncernen ser bra ut, i det korta liksom det längre perspektivet. I basscenariot beräknar vi ett pris per aktie till 81,5 (68) kronor.

Läs hela anlysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera