Cherry reviderar sin helårsprognos för 2017 och redovisar preliminär sammanfattning över resultatet för tredje kvartalet

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har inför publiceringen av tredje kvartalsrapporten gjort en djupare analys av utvecklingen inom sitt dotterbolag ComeOn! Till följd av denna reviderar Cherry-koncernen sin helårs­prognos för 2017, från en intäktsgenerering om cirka 2 500 Mkr till omkring 2 200 Mkr samt justerar EBITDA-resultatet från cirka 480 Mkr till omkring 400 Mkr.

Integrationsarbetet av ComeOn! har inte genomförts enligt plan och den fördröjning som uppstod under sommaren, i kombination med felaktiga marknadsföringsbeslut, har bidragit till högre kostnader och sämre resultatutveckling än planerat. Den 26 oktober 2017 utsågs en ny ledningsgrupp med stor erfarenhet från att ha etablerat ComeOn! till en marknadsledande aktör. Den nya ledningen har påbörjat arbetet med att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra bolagets intjäningsförmåga och effektivitet.

”Jag är naturligtvis besviken över att ComeOn! har utvecklats sämre än vår tidigare bedömning. Integrationen inom affärsområdet Online Gaming har inte genomförts tillräckligt effektivt då tidigare ledning inte haft fokus på affären. Till följd av detta har vi tillsatt en ny ledningsgrupp, som består av personer med den erfarenhet, marknadsinsikt och kontroll som krävs. Affärsområde Nätspel, med ComeOn! som största enhet, har under de senaste tolv månaderna ökat intäkterna proforma (1) omkring 11 procent men vi är övertygade om att bolaget kan visa starkare tillväxt och bättre lönsamhet. Vi har en klar uppfattning om vilka omedelbara åtgärder som krävs, vilka inkluderar kostnads­reduceringar och fokus på tillväxt. Cherry-koncernens övriga affärsområden fortsätter att utvecklas väl, med god kostnadskontroll och väl avvägda investeringar”, säger Anders Holmgren, VD för Cherry AB.

Preliminära siffror för Cherry-koncernen: intäkter och EBITDA för tredje kvartalet 2017
Cherry-koncernens intäkter för tredje kvartalet beräknas uppgå till omkring 567 Mkr (214) och EBITDA för perioden beräknas uppgå till 112 Mkr (31). EBITDA-marginalen för perioden beräknas bli 20 procent (14).

Nedan en sammanfattning av intäkter och EBITDA-resultat per affärsområde. All övrig information som är relaterad till det tredje kvartalet 2017 kommer att presenteras i Cherrys delårsrapport för januari-september 2017 den 8 november 2017.

Koncernen per affärsområde (Mkr) Q3 2017 Q3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Helår 2016
Intäkter
Nätspel 448,5 142,8 1 338,2 389,8 830,5
Prestationsbaserad marknadsföring 44,6 15,9 107,2 38,3 57,0
Eliminering, Game Lounge-intäkter från Cherry -5,4 -2,3 -16,6 -5,1 -10,2
Restaurangcasino 40,9 39,5 115,1 114,1 156,9
Spelutveckling 44,1 21,0 117,9 55,1 86,9
Eliminering, Yggdrasil-intäkter från Cherry -5,5 -3,0 -17,6 -9,2 -18,8
Spelteknologi 10,4 28,9
Eliminering, XCaliber-intäkter från Cherry -10,3 -28,7
Koncernen 567,3 214,0 1 644,4 583,0 1 102,4
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (Mkr) Q3 2017 Q3 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Helår 2016
EBITDA
Nätspel 67,0 18,1 185,7 35,5 120,2
Prestationsbaserad marknadsföring 33,4 6,0 68,4 13,6 19,0
Restaurangcasino 4,8 4,2 11,8 11,8 16,7
Spelutveckling 18,7 9,2 49,9 26,9 40,1
Spelteknologi -0,3 -1,5
Utvecklingsprojekt -4,3 -4,0 -12,1 -9,1 -10,2
Koncerngemensamt -7,1 -2,5 -14,2 -7,3 -11,2
Koncernen 112,3 30,9 288,0 71,4 174,5

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO: 076 539 94 92, christine.rankin@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den1 november 2017, klockan 19:35 CET.


(1) Proforma med antagande om att ComeOn! konsoliderats i sin helhet från Q3 2016. 

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera