Cherrys delårsrapport tredje kvartalet 2017 – Fokus på tillväxt med stärkt lönsamhet

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2017
• Koncernens intäkter ökade med 165% och uppgick till 567 Mkr (214), varav den organiska tillväxten uppgick till 30%.
• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 263% till 112 Mkr (31) och EBITDA-marginalen uppgick till 20% (14).
• Periodens resultat uppgick till 42 Mkr (31).
• Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 0,22 kr (0,27) respektive 0,21 kr (0,27).
• I den slutliga förvärvsanalysen för ComeOn Malta Ltd bortjusterades tidigare gjord uppvärdering av aktier om 510 Mkr, vilket inte påverkar årets resultat men minskar goodwill och eget kapital.
• I augusti justerades koncernens prognos för helåret 2017.

SAMMANFATTNING JANUARI - SEPTEMBER 2017
• Koncernens intäkter ökade med 182% och uppgick till 1 644 Mkr (583), varav den organiska tillväxten uppgick till 36%.
• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 304% till 288 Mkr (71) och EBITDA-marginalen uppgick till 17% (12).
• Periodens resultat uppgick till 93 Mkr (57).
• Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 0,49 kr (0,49) respektive 0,49 kr (0,48).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Den 18 oktober 2017 inleddes handeln med Cherrys B-aktie på Nasdaq Stockholm segment Mid Cap.
• ComeOn Malta Ltd:s VD har lämnat sin befattning. Bolagets styrelseordförande, Tomas Johansson, har utsetts till tillförordnad VD och rekryteringen av permanent VD pågår.
• Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos och bedömer nu att koncernen under 2017 generar intäkter om ca 2 200 Mkr och EBITDA förväntas uppgå till 400 Mkr.

KOMMENTAR I KORTHET FRÅN ANDERS HOLMGREN, VD CHERRY AB (publ)
"Cherrys verksamheter fortsätter att utvecklas starkt. Som branschens mest kompletta spelbolag har vi en bred bas i vårt erbjudande och kan snabbt agera där vi ser möjligheter. Under tredje kvartalet har vi tyvärr sett att vårt största affärsområde tappat momentum men den nya ledningen, med lång branscherfarenhet, har vidtagit åtgärder för att öka såväl tillväxt som lönsamhet. Cherry visade en god utveckling i det tredje kvartalet och intäkterna ökade med 165 procent till 567 Mkr, varav 30 procent var organisk tillväxt. Vi fortsätter växa med en god lönsamhet och speciellt inom Online Marketing (tidigare Prestationsbaserad marknadsföring) noterar vi fortsatt stark utveckling till följd av effektiva lösningar. Inom Online Gaming (tidigare Nätspel) är vi nu i en ny fas och med rätt förutsättningar kan vi öka såväl tillväxt som lönsamhet. Koncernens EBITDA-resultat ökade med 263 procent till 112 Mkr och EBITDA-marginalen uppgick till 20 procent. Det är bra men vi kan bättre och hela koncernen ska växa – med stärkt lönsamhet.

Cherrys största affärsområde Online Gaming med verksamheten ComeOn redovisade intäktsökningar om 214 procent, från 143 Mkr till 448 och EBITDA-marginalen uppgick till 15 procent (13). Även under tredje kvartalet har integrationen av onlinespelsverksamheterna inom ComeOn påverkat tillväxten och lönsamheten negativt. Vi har löpande följt upp integrationsarbetet inom affärsområdet och kan konstatera att lejonparten är genomförd. Tillsammans med den nya ledningen, lägger detta en solid bas för ökad tillväxt och lönsamhet. För att intensifiera arbetet att nå våra mål har flera av de personer som var med från starten i ComeOn utsetts att leda verksamheten. Bolagets styrelseordförande, Tomas Johansson, kommer att vara tillförordnad VD under tiden vi rekryterar en ny VD. Tillsammans med den nya bolagsledningen, som tillträdde i slutet av oktober, ska han fokusera på marknadserbjudandet, kostnadsreducering och tillväxt.

Det är glädjande att Yggdrasil fortsätter sin mycket positiva utveckling. Årets tredje kvartal blev ännu ett kvartal med rekord för såväl intäkter som resultat. Den starka utvecklingen bygger på ett antal nya viktiga kundlicensavtal med nya stora operatörer och att bolaget lanserar innovativa spel. Under tredje kvartalet lanserades en av Yggdrasils största satsningar, Jungle books, vilket redan från start fått positivt mottagande av marknaden. Bolaget fortsätter också sin expansion, dels med fler medarbetare dels med en ny utvecklingsstudio i Stockholm.

Inom Highlight Games pågår förberedelserna inför lanseringen av bolagets innovativa spelprodukter för den virtuella sportspelsmarknaden både online och fysiskt. Under tredje kvartalet har bolaget slutfört testat olika språkversioner av SOCCERBET, ett spel med innehåll från ligafotboll. Bolaget har även inlett förhandlingar om etablering i Italien, som utöver Storbritannien är en av de större europeiska nyckelmarknaderna. Bolaget befinner sig i en spännande fas med både utveckling och förberedelser inför lansering. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att utveckla nya produkter baserade på andra sporter än fotboll samt lanseringar på marknader utanför Europa. Cherry gick in som betydande investerare och strategisk partner genom att initialt förvärva 25 procent av bolaget och med tillgång till koncernens nätverk bedömer vi att det finns goda möjligheter för bolaget att generera intäkter under det kommande verksamhetsåret.

Även verksamheten inom affärsområde Online Marketing (tidigare Prestationsbaserad marknadsföring) fortsätter att växa i snabb takt med god lönsamhet. Strategin att växa organiskt gör att bolaget har god kontroll och flexibilitet, vilket gör att etableringar på nya marknader snabbt genererar intäkter. Det finns mer att göra och planen att expandera verksamheten på flera nya marknader fortsätter. Under det tredje kvartalet ökade besökarna på samtliga marknader liksom nya deponerande kunder. På den japanska marknaden såg vi en fortsatt ökning av antalet besökare som bidrog marginellt till intäkterna under tredje kvartalet. 

Den 18 oktober 2017 inleddes handeln med Cherrys B-aktie (STO: CHER-B.T) på Nasdaq Stockholm efter elva år på AktieTorget. Flytten ger oss möjligheter att fortsätta tillväxtresan och att möta nya aktörer på kapitalmarknaden samt andra intressenter som bidrar till att vi kan stärka vår position som det mest kompletta spelbolaget."

FRAMTIDSUTSIKTER (JUSTERAD 1 NOVEMBER 2017)
Inför publiceringen av tredje kvartalsrapporten har Cherry gjort en djupare analys av utvecklingen inom sitt dotterbolag ComeOn Integrationsarbetet av ComeOn har inte genomförts enligt plan och den fördröjning som uppstod under sommaren, i kombination med felaktiga marknadsföringsbeslut, har bidragit till högre kostnader och sämre resultatutveckling än planerat. Den 26 oktober 2017 utsågs en ny ledningsgrupp med stor erfarenhet från att ha etablerat ComeOn till en marknadsledande aktör. Denna ledning kommer nu att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra bolagets intjänings-förmåga och effektivitet. Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos för 2017, från en intäktsgenerering om cirka 2 500 Mkr till omkring 2 200 Mkr samt sänkning av resultatet (EBITDA), från cirka 480 Mkr till omkring 400 Mkr. Cherry-koncernens övriga affärsområden fortsätter att utvecklas väl, med god kostnadskontroll och väl avvägda investeringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of IR & Communications, 0708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 8 november 2017 kl. 07:30 CET.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN 
Delårsrapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Anders Holmgren samt ekonomi- och finansdirektör Christine Rankin i en telefonkonferens imorgon, den 9 november 2017, kl 11:00 CET. Presentationsmaterial finns tillgängligt ca en timme tidigare på www.cherry.se. Presentationen kan följas via www.cherry.se och/eller www.financialhearings.com.
För att delta via telefon, ring 08-5664 2693 (SE) eller
+44 20 3008 9807 (UK)
Cherry i korthet
Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Online Marketing, Game Development, Gaming Technology samt Restaurangcasino.
Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter drygt 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet sedan 18 oktober 2017.
Läs mer om koncernen på www.cherry.se 
* Resultat per aktie beräknas utifrån periodens resultat exklusive minoritetens andel.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera