Kommuniké från årsstämma i Cherry AB (publ) den 30 maj 2018

Vid årsstämman i Cherry AB (publ), org.nr. 556210-9909, den 30 maj 2018 fattades bland andra följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cherry.se, under sektionen Bolagsstämma.    

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade även att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för styrelsearbete och utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 3 782 000 kronor, varav 2 532 000 (inklusive sociala avgifter) till styrelseordföranden, som även arbetar i bolaget, och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med valberedningens förslag att omvälja de befintliga styrelseledamöterna Morten Klein, Anna Bergius, Claes Ruthberg, Johan Moazed samt Gunnar Lind som styrelseledamöter.

Morten Klein omvaldes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman omvalde i enlighet med valberedningens förslag revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till revisor. PwC har meddelat att Aleksander Lyckow kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, i vissa fall rörlig lön, tjänstepension och övriga förmåner och beslutas av ersättningsutskottet.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Beslut om nyemission av aktier av serie B mot betalning genom kvittning (Game Lounge Ltd)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i Cherry AB (publ) mot betalning genom kvittning av fordran uppgående till 9 825 631 Euro.

Genom nyemissionen enligt ovan kan aktiekapitalet i Cherry AB (publ) öka med högst 261 250 kronor genom nyemission av högst 2 375 000 aktier av serie B.

Beslut om nyemission av aktier i serie B mot betalning med apportegendom (Almor Holding Ltd)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i Cherry AB (publ) mot betalning med apportegendom bestående av 90 aktier i Almor Holding Ltd.

Genom nyemissionen enligt ovan kan aktiekapitalet i Cherry AB (publ) öka med högst 115 711,64 kronor genom nyemission av högst 1 051 924 aktier av serie B.

Beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare eller konsulter i Sverige och på Malta. Programmet består av en emission av högst 480 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt till nyteckning av vardera en B-aktie i Cherry AB (publ).

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Cherry Casino Syd AB (”Dotterbolaget”) som ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare enligt villkoren i programmet, vilka bland annat innebär att rätt förvärva teckningsoptionerna endast ska tillkomma de personer som vid anmälningstidens utgång ej sagt upp sig eller blivit uppsagda som medarbetare eller konsulter och, såvitt avser deltagare på Malta, att dessa varit anställda under hela intjänandeperioden fram till och med teckningstidpunkten. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Sverige ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien) vilket innebär att dessa optioner inte kommer att medföra några personalkostnader för bolaget. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare på Malta ska ske vederlagsfritt, vilket medför en beräknad personalkostnad på cirka 2 432 000 kronor.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1–14 juni 2021. Teckningskursen ska uppgå till det högre av 106,20 kronor eller 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för B-aktier i Cherry AB (publ) under perioden 15–29 juni 2018. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner sker en utspädning om cirka 0,46 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 0,32 procent av det totala röstetalet i bolaget, beräknat som det totala antalet nya aktier respektive röster vid full nyteckning dividerat med det nuvarande antalet aktier respektive röster i bolaget.

Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner i Game Lounge AB
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna riktad emission av teckningsoptioner i dotterbolaget Game Lounge AB. Game Lounge AB ska emittera högst ett antal teckningsoptioner som ger rätt till teckning av ett antal aktier i Game Lounge AB som motsvarar 5,8 procent av samtliga aktier i Game Lounge AB (vilket kan medföra en utspädning om cirka 5,48 procent av det totala antalet aktier i Game Lounge AB) enligt följande villkor. Med ett antagande om att antalet aktier i Game Lounge AB kommer att uppgå till samma antal aktier som för närvarande är utgivna i Game Lounge Ltd, dvs. 2 000 aktier, ska teckningsoptionerna ge rätt till teckning av 116 aktier i Game Lounge AB.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Game Lounges verkställande direktör Jonas Cederholm. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett särskilt incitamentsprogram för verkställande direktören vars utfall är direkt kopplat till utvecklingen i Game Lounge AB under hela den period som det föreslagna programmet omfattar.

Eftersom verkställande direktören är bosatt på Malta kommer teckningsoptionerna att emitteras vederlagsfritt. Optionerna ska dock vara omfattade av särskilda förbehåll som bland annat innebär att nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna endast kan ske om berörd deltagare vid den aktuella tidpunkten har kvar sin anställning i Game Lounge AB eller annat bolag i Cherry-koncernen.

Innehavaren av teckningsoption ska äga rätt att under tiden från och med den 3 maj 2021 till och med den 17 maj 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Game Lounge AB, till en teckningskurs per aktie motsvarande nuvarande marknadsvärde för sådan aktie.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier av serie B motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för bemyndigandet, om högst 10 procent, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens § 3. Ändringen av § 3 innebär att bolagets verksamhetsbeskrivning uppdateras för att bättre avspegla nuvarande och kommande verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2018, kl.12:00 (CET).

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera