Emissionsaktuella Chordate Medical säger sig ha lösningen på den folksjukdom vården idag inte hanterar

Chordate Medical är ett unikt medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar att förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa.

Chordate genomför nu en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget cirka 21,2 MSEK (före emissionskostnader), varav cirka 19,1 MSEK (ca 90 %) är säkerställt via teckningsförbindelser och emissionsgaranti. Emissionslikviden ska användas till att genomföra den tvååriga plan som är fastställd för att nå organisk break even, finansiera de två studier som nu genomförs gällande kronisk nästäppa samt migrän. Emissionslikviden är även tänkt att användas för att penetrera fler marknader, främst i Europa.
 
Etablerade metoder idag för att lindra kronisk nästäppa är genom läkemedel eller kirurgiska ingrepp. Nässpray ska inte användas under mer än två veckor och läkemedlet kan leda till överanvändning då responsen gradvis minskar. Kirurgiska behandlingsmetoder kan ha långvarig effekt men är inte permanent bestående. Dessutom bör en patient endast göra 1-2 kirurgiska ingrepp under en livstid.
 
Chordates behandlingsmetod baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa.
 

I vår plan för 2018-2019 är siktet inställt på att i slutet av perioden nå break-even organiskt genom god kostnadskontroll och gradvis ökad försäljning genom välriktad marknadsföring- Anders Weilandt, VD Chordate Medical
 

Nedan följer en sammanfattande syn av Analyst Group:
 
Chordate Medical kan förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Givet en patientdriven efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning. Chordate prognostiseras omsätta ca 48 MSEK år 2022. Med en målmultipel om P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en hög diskonteringsränta om 15 %, ger det ett nuvärde om 5,3 kr per aktie. Värdet per aktie utgår från att pågående nyemission under maj 2018 fulltecknas, samt tänkt riktad kvittningsemission.
 
Adresserbar marknad om 1,1 miljarder kronor
 
En behandling med Chordate antas i genomsnitt generera en intäkt om 600 SEK. Det är något lägre än vad bolaget själva kommunicerat, men antas vara applicerbart över tid som ett genomsnitt till följd av ökade volymer som möjliggör lägre prisnivåer. Givet 1,8 miljoner potentiella behandlingstillfällen per år på Chordates första marknader, motsvarar det en årlig omsättningspotential om 1,1 miljarder kronor för Chordate.
 
Pay-per-treatment resulterar i höga bruttomarginaler för Chordate
 
Chordates intäktsmodell består inte enbart av försäljning av produktsystem. Genom en pay-per-treatment-metod erhålls återkommande intäkter för varje gjord behandling, där varje installerat system laddas elektroniskt med det antal behandlingar som beställs och som kan fyllas på vartefter dessa använts upp. Enkelheten i intäktsmodellen resulterar i höga bruttomarginaler, och på sikt prognostiseras Chordate kunna nå en bruttomarginal uppåt 70 %, förutsatt att antalet sålda behandlingar ökar.
 
Joint Venture i Kina ses som stark värdedrivare
 
Chordate har tecknat avsiktsförklaring om Joint Venture avseende Kina tillsammans med Nanos Medical (Shanghai) Limited (”Nanos Medical”). Förhoppningen är att avtal ska finnas på plats inom kort och att försäljningen kan påbörjas inom 2-3 år. Med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga.

 
Teckningsperiod
: 9 maj 2018 – 28 maj 2018.
Pre-Money värdering: cirka 7 MSEK.
Teckningskurs: 1,95 SEK per Unit.
Emissionsvolym: Cirka 21,2 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsåtaganden: Cirka 19,1 MSEK i teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 90 % av emissionsbeloppet.
 
Läs emissionsteaser här
Läs Analyst Groups aktieanalys här
Läs anmälningssedel här

Prenumerera

Dokument & länkar