Cimco Marine AB (publ) justerar finansiella mål för 2018 – långsiktiga mål bibehålls och produktionstakten ökas kontinuerligt

Cimco Marine AB (publ), kommer inte att nå de för 2018 kommunicerade finansiella målen;
2 000 sålda motorer och en omsättning på 600 MSEK. Det framgår efter att bolaget nu gjort produktionsplanen för resten av året. Bolagets långsiktiga plan, 10 procent av världsmarknaden motsvarande 7 700 sålda motorer och att nå en EBITA-marginal på mer än 20 procent, bibehålls dock och bolaget anser sig på medellång sikt ha de finansiella resurser som krävs för att fortsätta den stegvis ökande produktionstakten. Målet för 2018 är att nå en stabil produktionsvolym på 25 stycken motorer per vecka efter sommaren.

I samband med felsökning och problemlösning kring turbon på 200-hästarsmotorn startades ett extensivt kvalitetssäkringsprogram under Q4 2017. Kvalitetssäkringsarbetet omfattar både den egna designen och underleverantörers förmåga att tillverka och leverera i tid med rätt kvalitet. I detta arbete har Cimco nu funnit att en del av konstruktionslösningarna inte är tillräckligt robusta för att klara de tuffa krav som marknaden ställer. Bolaget har också funnit att några av nyckelleverantörerna inte klarar av att möta produktionsvolymerna för 2018 med bibehållen kvalitetsnivå. Därför har bolaget nu beslutat att lägga en produktionstakt på 25 stycken motorer per vecka under hela tredje kvartalet. Detta för att säkerställa att en ökning av produktionsvolymen inte medför ytterligare kvalitetsproblem. En ökad produktionstakt är planerad till fjärde kvartalet och den sjösätts när bolaget ser att kvalitetsnivån är stabil.

– För att klara en ökning i produktionstakten och skapa ännu mer rationell produktion jobbar vi nu intensivt med produktionsförbättringar. Samtidigt ligger det inte bara i våra händer utan här måste även till ett stort arbete för att säkerställa att underleverantörer kan leverera kvalitetssäkrat material i de volymer vi planerar vilket är utmanade och mycket resurskrävande. Detta innebär att en försiktig ökning av produktionen är att föredra, säger Cecilia Anderberg, vd på Cimco Marine.

Cimcos senaste 150-hästarsmotor har mottagits med en försiktig optimism av marknaden, återförsäljare och slutanvändare. Under januari och februari har producerade man enligt plan. I mars var det störningar i produktionen beroende på att några av underleverantörerna haft kvalitetsproblem i sin produktion och därmed svårt att leverera rätt utförande på material i rätt tid.

 – Tyvärr har detta påverkat Cimcos förutsättningar att nå årets produktionsmål även om vi kommer att kunna ta igen en del av den förlorade volymen under april månad, naturligtvis under förutsättning att problemen hos underleverantörerna åtgärdas, säger Cecilia Anderberg.

Under första kvartalet byggde Cimco 67 stycken 150-hästarsmotorer mot planerade 84. Under Q2 planerar bolaget att producera totalt 150 stycken 150-hästarsmotorer. Cimcos 200-hästars dieselmotor räknar man med, enligt tidigare, ska vara i produktion igen i slutet av andra kvartalet och i detta nu arbetar underleverantörerna med att ta fram de delar som krävs enligt nya specifikationer från Cimco. Efter semestern räknar Cimco med att ha en produktionstakt på 25 stycken motorer per vecka.
– Nu jobbar vi intensivt tillsammans med både befintliga och nya möjliga underleverantörer för att lösa delar i den omfattning som krävs för att starta produktionen av 200-hästarsmotorn igen samtidigt som vi säkrar den ökande produktionen, säger Cecilia Anderberg.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Anderberg, CEO Cimco Marine AB, tfn 0763-10 22 50, cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Andreas Blomdahl, styrelseordförande Cimco Marine AB, tel. +46 706-28 01 30, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com

Lars Sjögrell, Head of public relations, Cimco Marine AB, tel. +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08:30 CEST.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar