Bokslutskommuniké - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2017-01-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättning för året uppgick till 348,6 MSEK (330,9 MSEK).
 • Andelen återkommande intäkter* uppgick under året till 72,7 % (66,8 %) av nettoomsättningen.
 • Rörelseresultat, EBIT, för året uppgick till -93,4 MSEK (9,5 MSEK).
 • Resultat före skatt för året uppgick till -95,9 MSEK (8,8 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning för året uppgick till -4,46 SEK (0,22 SEK).
 • Tillväxtsatsningar tynger EBITDA med 106,2 MSEK. En riktad nyemission om 175,3 MSEK** har genomförts under året för att finansiera Miniums satsning inom client clearing. Miniums verksamhet belastar årets EBITDA med 50,3 MSEK.
 • Inkråmsförvärv av brittiska Ancoa, aktiva inom system för marknadsövervakning, har genomförts i maj. Verksamheten belastar EBITDA med 25,3 MSEK under helåret.
 • Flertal driftsättningar under året – bland annat andra fasen i ett stort brasilianskt clearingprojekt samt ett nytt handelssystem för den australiska derivatmarknaden.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret.

 * Se finansiella definitioner s. 19 i fullständig bokslutskommuniké 

** Nyemission netto efter transaktionskostnader

”Vi ser en rad affärsmöjligheter och har de senaste åren selektivt gjort stora investeringar, med bas i vår grundaffär, för att säkerställa att vi är rätt positionerade för marknadens framtida behov. Med en stabil kärnverksamhet, en stark finansiell ställning och en affärsmodell med hög andel återkommande intäkter och långa kontrakt, ser vi fram emot att kontinuerligt bredda vår marknad och ytterligare stärka vår position inom utvalda områden på såväl kort som lång sikt”, säger vd Veronica Augutsson.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018, klockan 08:30.

För ytterligare information kontakta
Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08-503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com 

Kort om Cinnober

 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering, marknadsövervakning och rapporteringstjänster.
 • Grundades 1998, har i dagsläget ca 350 medarbetare (exklusive konsulter) representerande ett fyrtiotal nationaliteter.
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: SE0010023556, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser. 

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, www.cinnober.com