Delårsrapport - Cinnober Financial Technology AB (publ)

Perioden 2017-01-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 263,0 MSEK (232,6 MSEK).
 • Rörelseresultat, EBIT, för perioden uppgick till -49,9 MSEK (0,4 MSEK).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -51,9 MSEK (0,4 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till –2,46 SEK (-0,08 SEK).
 • Andelen återkommande intäkter* uppgick under perioden till 72 % (67 %) av nettoomsättningen.
 • Tillväxtsatsningar tynger EBITDA med 59,6 MSEK. En riktad nyemission om 175 MSEK har genomförts under perioden för att finansiera dotterbolaget Miniums satsning inom client clearing.
 • Inkråmsförvärv av brittiska Ancoa, aktiva inom system för marknadsövervakning, har genomförts i maj och belastar rörelseresultatet negativt.
 • Medelstor* affär med en ny asiatisk marknadsplats gällande realtidsclearing under perioden.
 • Flertal driftsättningar under året – bland annat andra fasen i ett stort brasilianskt clearingprojekt samt ett nytt handelssystem för den australiska derivatmarknaden.
* Se finansiella och kommersiella definitioner s.18 i fullständig delårsrapport.

”Våra långsiktiga tillväxtsatsningar fortsätter att belasta vårt rörelseresultat som uppgick till -19 MSEK under kvartalet, att jämföras med -29 MSEK under årets andra kvartal. Vår kärnverksamhet, riktad gentemot börser och clearinghus, visar på ett EBITDA-resultat om knappt 6 MSEK i kvartalet. Tillväxten under tredje kvartalet var 3 procent, efter ett starkt andra kvartal. Vi kommer även framöver få se volatilitet i intäkterna beroende på hur våra projektintäkter infaller i respektive kvartal. Det glädjande är att verksamheten utvecklas enligt plan och de återkommande intäkterna svarade för hela 72 procent av periodens nettoomsättning, vilket är den högsta andelen hittills”, säger vd Veronica Augustsson.

Bilaga: Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Denna information är sådan som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, klockan 08:30.

För ytterligare information kontakta

Veronica Augustsson, verkställande direktör, telefon 08-503 047 00, veronica.augustsson@cinnober.com

Kort om Cinnober

 • Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.
 • Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.
 • Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering, marknadsövervakning och rapporteringstjänster.
 • Grundades 1998, har i dagsläget över 340 medarbetare (exklusive konsulter) representerande ett fyrtiotal nationaliteter.
 • Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North (CINN, ISIN-kod: SE0010023556, LEI-kod: 529900596KTN6Q8T7576). Avanza är Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Dokument & länkar