Kallelse till årsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ) Org. Nr 556548 – 9654

Tid: 15 maj 2018, kl. 17.00 

Plats: Bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm                      


Deltagande

Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Bolaget”) är ett avstämningsbolag. För att ha rätt att rösta på bolagsstämman måste aktieägaren den 8 maj 2018 vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”). De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier (på exempelvis bankdepå) måste tillfälligtvis inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före den 8 maj 2018.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska anmäla sitt deltagande på stämman senast den 8 maj 2018. Anmälan sker skriftligen till Cinnober Financial Technology AB (publ), Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm, eller per e-post till ir@cinnober.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cinnober.com, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Styrelsens förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelsen samt övriga förslag hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.cinnober.com och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras vidare om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1.         Val av ordförande vid stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd 

3.         Godkännande av dagordningen

4.         Val av en eller två justeringsmän

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Verkställande direktörens genomgång av verksamhetsåret

7.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.         Beslut:
a.         om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b.         om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c.         om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

10.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

11.       Val av styrelse samt val av revisor

12.       Godkännande av ordning för valberedning

13.       Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av dotterbolagsöverlåtelse av teckningsoptioner enligt 16 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen

14.       Övriga frågor

15.       Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

8.b. Beslut: om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå, och att årets förlust balanseras i ny räkning.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Nils-Robert Persson avser lägga ut förslag till antal ledamöter på Bolagets hemsida senast den 1 maj 2018.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Nils-Robert Persson avser lägga ut förslag till styrelsearvode på Bolagets hemsida senast den 1 maj 2018. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

11. Val av styrelse och revisor

Nils-Robert Persson avser lägga ut förslag till styrelseledamöter på Bolagets hemsida senast den 1 maj 2018.

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

12. Godkännande av ordning för valberedning

Nils-Robert Persson föreslår att en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning skall utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på kommande årsstämma avseende;

- ordförande på stämman,

- antal ledamöter,

- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

- ersättning till styrelsens ordförande, ledamöter samt, i förekommande fall, utskottledamöter,

- val av revisor,

- ersättning till revisor,

- andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, vilka skall utses enligt följande. 

Valberedningen i Cinnober har att tillvarata alla aktieägares intressen och säkerställa en professionell beredning av ett antal för styrelsearbetet i bolaget väsentliga frågor som avgörs av bolagsstämman. Av valberedningens ledamöter skall i normalfallet tre vara utsedda av bolagets tre största aktieägare och den fjärde vara styrelsens ordförande, alternativt bolagets fyra största ägare ifall ordföranden representerar en av de tre största ägarna. 

Styrelsens ordförande skall före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, som äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de största aktieägarna, då eller någon gång under året, avstår sådan representation skall styrelsens ordförande uppmana den ägare kommer härnäst i storlek att utse en ledamot. Analysen av ägandet skall baseras på Euroclears förteckning över registrerade aktieägare samt på eventuella andra omständigheter som är kända för styrelsens ordförande. För att inleda beredningen inför nästföljande årsstämma skall styrelsens ordförande kalla till ett valberedningsmöte under september eller oktober 2018. 

För den händelse en ledamot självmant avgår från valberedningen, skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att ägarbilden inte väsentligt förändrats.

Om ägarstrukturen i bolaget väsentligt förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter. 

Valberedningens ordförande är den ledamot som representerar den röstmässigt störste aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Dock skall vare sig styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot vara valberedningens ordförande. 

Valberedningen uppmuntras att kontakta såväl några större aktieägare, som inte utsett ledamot i valberedningen, som representanter för mindre ägare, för att utröna deras bedömningar i de angelägenheter som är valberedningens. 

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har dock rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Denna valberedningsinstruktion föreslås gälla till dess en kommande bolagsstämma beslutar ändra den.

13.  Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av dotterbolags överlåtelse av teckningsoptioner enligt 16 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen

Styrelsen har den 6 april 2018, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av högst 600 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie av i Bolaget. Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske den 20 november 2020 till en teckningskurs om 80,00 kronor per aktie. Rätten att teckna teckningsoptioner tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt det helägda dotterbolaget Cinnober AB, org. nr 559134-5094, för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag enligt anvisningar från Bolagets styrelse. Sådan vidareöverlåtelse ska ske mot betalning som motsvarar optionernas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Om samtliga 600 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 200 000 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 2,7 procent. Syftet med förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka lednings- och nyckelpersonernas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Programmet medför inte några kostnader för bolaget utöver administrativa sådana. Styrelsen anser att införande av ett optionsprogram enligt ovan är till fördel för bolagets aktieägare. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut enligt ovan.

Beslutet fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veronica Augustsson                               
Vd                                                        
Cinnober Financial Technology AB              
08-503 047 00                                         
veronica.augustsson@cinnober.com            

Fredrik Backlund 
Head of Corporate Communications 
Cinnober Financial Technology AB
073-403 12 39   
fredrik.backlund@cinnober.com 


Om Cinnober Financial Technology 

Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet.

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. 

Cinnober breddar nu sin målgrupp genom att etablera dotterbolag med specialiserade, mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre dotterbolag etablerats med fokusområdena rapportering, client clearing och marknadsövervakning.

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com 

Denna information är sådan information som Cinnober Financial Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl. 15:30 CET.   

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, www.cinnober.com

Prenumerera

Dokument & länkar