Cision AB (publ) - Delårsrapport januari-mars 2013

Fortsatt fokus på abonnemangstillväxt

Januari–mars

  • Nettoomsättning 204 Mkr (239)
  • Negativa valutaeffekter påverkade totala intäkter med 10 Mkr
  • Organisk tillväxt -2 procent (2 procent)
  • Rörelseresultat exklusive engångsposter 20 Mkr (29)
  • Rörelseresultat 12 Mkr (29)
  • Rörelsemarginal 9,7 procent (12,1 procent)
  • Operativt kassaflöde 21 Mkr (24)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning, 0,37 kr (1,45)

Notera: 2012 års siffror inkluderar den amerikanska Print Monitor-verksamheten som avyttrades i juni 2012.
Koncernens jämförelsetal har räknats om för tidigare perioder. Se bilaga 1.

Kommentar av Cisions verkställande direktör Peter Granat:
"Som vi indikerade i fjol har det hittills under 2013 visat sig svårt att behålla våra tillväxtsiffror från 2012 på grund av de kortsiktiga effekterna av avyttringen av vår amerikanska Print Monitor-verksamhet. Avvecklingen av denna 81-åriga traditionella verksamhet med integrerade kundavtal har resulterat i en utmaning att effektivisera våra kunderbjudanden och anpassa interna processer. Trots dessa utmaningar har vi gjort stora framsteg som följd av investeringarna i försäljning och marknadsföring samt de fortlöpande insatserna för att reducera kostnader, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta växa inom vår kärnverksamhet abonnemangstjänster. Det första kvartalets resultat speglas av avyttringen av den amerikanska Print Monitor-verksamheten samt vissa efterföljande kostnader av engångskaraktär som påverkar rörelsemarginalen. Med detta bakom oss ser jag fortfarande positivt på framtiden när vi fortsätter vår omvandling från tryckta till digitala medier. Vi har redan börjat implementera åtgärdsplaner för att ytterligare reducera kostnaderna under det andra kvartalet, i syfte att bättre positionera verksamheten under det andra halvåret. Just nu genomför vi en strategisk översyn av verksamheten och kommer att kommunicera våra målsättningar under det andra kvartalet. Jag anser att Cision är väl positionerat att tillmötesgå våra kunders förändrade behov som nu drivs av sociala medier och att vi har goda möjligheter att bli den ledande digitala tjänsteplattformen inom Content Marketing för PR-branschen. Denna marknadsförändring, tillsammans med våra planerade nya produktlanseringar under andra halvåret, kommer att öka efterfrågan på de abonnemangstjänster som vi kan tillhandahålla genom vår tjänsteplattform CisionPoint."

För ytterligare information kontakta:

Peter Granat, koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08 507 410 11
e-mail investorrelations@cision.com

Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon: 08 507 410 11
e-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cision AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 23 april 2013.

Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå̊ ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljarder SEK 2012. Mer information finns på www.cision.com.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar