Cision AB (publ) - delårsrapport januari-september 2011, 25 oktober 2011

Cision återvänder till organisk tillväxt

Juli–september

  • Rörelseintäkterna uppgick till 227 Mkr (265). Den organiska tillväxten var 2 procent, jämfört med –3 procent för förra kvartalet och –4 procent för samma period förra året. Valutaeffekter påverkade intäkterna negativt med 22 Mkr och effekten av avyttringar påverkade intäkterna negativt med 19 Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 29 Mkr (36), inklusive engångsposter om –2 Mkr (–2) och rörelsemarginalen var 12,7 procent (13,5). Valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet negativt med 4 Mkr.
  • Koncernens organiska tillväxt om 2 procent för tredje kvartalet var en följd av främst fortsatt god tillväxt i Cision USA, med en organisk tillväxt för fjärde kvartalet i följd.
  • Lönsamheten för Cision Europa stärktes under det tredje kvartalet, med en rörelsemarginal på 17 procent, jämfört med 13 procent för förra kvartalet och 11 procent för samma period förra året.

Januari–september

  • Rörelseintäkterna uppgick till 717 Mkr (864). Den organiska tillväxten var –1 procent (–6 procent). Valutaeffekter påverkade intäkterna negativt med 82 Mkr och nettoeffekten av avyttringar och förvärv påverkade intäkterna negativt med 58 Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 91 Mkr (98), inklusive engångskostnader om 2 Mkr (–8). Rörelsemarginalen var 12,7 procent (11,3). Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 14 Mkr jämfört med samma period förra året.
  • Resultat före skatt var 70 Mkr (64), en ökning med 9 procent. Resultatet per aktie uppgick till 4,02 kr (3,27).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 61 Mkr (53) och det fria kassaflödet till 26 Mkr (–32).

Kommentar av Cisions verkställande direktör Hans Gieskes:
”I linje med vår tidigare kommunicerade målsättning att nå organisk tillväxt under det andra halvåret 2011 är vi nöjda med att redovisa en organisk tillväxt om 2 procent för det tredje kvartalet. Detta är en följd av fortsatt och ökad tillväxt i vår amerikanska verksamhet, trots en negativ tillväxt i Kanada, vår sista verksamhet med traditionell mediebevakning. Vi har även haft en positiv utveckling med goda rörelsemarginaler både i USA och i Europa, där Europa uppnådde ansenliga 17 procent i rörelsemarginal, jämfört med 11 procent för samma period förra året. I linje med de senaste årens betydande förändring av vår verksamhet ökade vi under det tredje kvartalet investeringarna i produktutveckling och försäljningsinsatser, i syfte att fortsatt säkra att vi kan erbjuda vår kundbas branschens bästa programvaruverktyg för att integrera sociala medier i deras marknadsmix.
Vårt nyligen annonserade partnerskap och minoritetsinvestering i det amerikanska företaget PitchEngine kommer ytterligare att stärka vår marknadsposition och utgör ett bra exempel på Cisions fokus på innovation och tillväxt.
Under kvartalet avyttrade vi vår verksamhet för traditionell mediebevakning i Finland, och har inlett en betydande förändringsprocess i Cision Kanada. Båda dessa aktiviteter kommer att förbättra Cisions fokus på kärnverksamheten, programvarulösningar för PR och de attraktiva tillväxtmöjligheter vi ser.”

För ytterligare information kontakta:

Hans Gieskes, koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08 507 410 11
e-mail investorrelations@cision.com

Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon: 08 507 410 91, +44 (0) 7710 385 006
e-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cision AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8.30 den 25 oktober 2011.

Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,1 miljarder 2010.  Detta pressmeddelande finns även på corporate.cision.com/sv/.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar