Cision AB (publ) (f.d. Observer AB) Delårsrapport januari–september 2007, 25 oktober 2007

Den nya generationen av CisionPoint lanserad i USA

• Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 413 Mkr (1 429). Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 2 procent (4). Valutaeffekter har påverkat intäkterna negativt med 49 Mkr.

• Rörelseresultatet ökade till 144 Mkr (–332) och resultatet före skatt till 99 Mkr (–384). Resultatet efter skatt uppgick till 57 Mkr (–427) och resultatet per aktie uppgick till 0,76 kr (–5,74).

• Exklusive omstruktureringskostnader ökade rörelseresultatet till 173 Mkr (172) och rörelsemarginalen till 12,3 procent (12,0). I kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader till 60 Mkr (57) och marginalen till 13,0 procent (12,5). Valutaeffekter, främst från försvagad USD, har påverkat resultatet negativt med 11 Mkr varav 3 Mkr i kvartalet.

• Det operativa kassaflödet uppgick till 180 Mkr (171). Det fria kassaflödet uppgick till 45 Mkr (80).

• Den nya generationen av tjänsteplattformen CisionPoint har lanserats i USA.

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar