Cision AB (publ) årsstämma – Viktig information till aktieägare

 

Cision offentliggjorde den 8 mars 2012 att bolaget hotas av skadeståndskrav från ett stort amerikanskt förlag på grund av påstådda rättighetsintrång.

På grund av den osäkerhet som fortsatt råder avseende utfallet av skadeståndskravet har styrelsen för Cision AB beaktat den allmänna försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen och beslutat att dra tillbaka följande förslag till årsstämman som äger rum den 26 mars 2012:

  • Förslag om vinstutdelning om 2 kronor per aktie, motsvarande totalt cirka 30 miljoner kronor (ärende 11 i den föreslagna dagordningen);
  • förslag om aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram (ärende 17 B i den föreslagna dagordningen); och
  • förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (ärende 19 i den föreslagna dagordningen).

Tillbakadragandet av förslaget om vinstutdelning innebär att styrelsen, avseende ärende 11 i den föreslagna dagordningen för årsstämman, föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 617 336 277 kronor disponeras på följande sätt: Balanserad vinst om 471 176 953 kronor, fond för verkligt värde om -80 928 032 kronor, överkursfond om 136 493 405 kronor och årets resultat om 90 593 951 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsens förslag till årsstämman till följd av tillbakadragandet av förslagen ovan finns tillgängligt på Cisions hemsida:

http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/Arsstamma-2012/

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hans Gieskes, koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08 507 410 11
Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon: 08 507 410 11
E-post: investorrelations@cision.com 

Fogel & Partners
Anders Fogel, telefon: 0722044750
E-post: anders.fogel@fogelpartners.se

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2012 klockan 08:30.

Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljard kronor 2011.  Detta pressmeddelande finns även på corporate.cision.com/sv/.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar