Delårsrapport januari - september

Delårsrapport januari - september 2001 Förbättrad rörelsemarginal under tredje kvartalet. Två förvärv i Kanada -första steget in i Nordamerika · Koncernens rörelseintäkter ökade till 954,8 Mkr (824,8). Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 9 procent (21). · Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 160,6 Mkr (195,6). Samma period föregående år uppgick rörelseresultatet exklusive avyttrade verksamheter till 186,5 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 16,8 procent (23,7). · Trots effekterna av terrorattackerna i USA förbättrades rörelsemarginalen under tredje kvartalet till 16,2 procent jämfört med 15,3 procent föregående kvartal. Omedelbart efter den 11 september dominerades nyhetsflödena helt av händelserna i USA. Effekterna på Observers resultat bedöms till 10-15 Mkr. Medieinnehållet har därefter blivit mer varierat och den negativa effekten avtar successivt. · Det tidigare aviserade programmet för att anpassa kapaciteten till en dämpad tillväxttakt har genomförts. Åtgärderna får full effekt vid årsskiftet och minskar kostnaderna med 80 Mkr på årsbasis. · Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,68 kr (2,08). · Under augusti förvärvades Kanadas två ledande företag inom omvärldsbevakning. Förvärven är strategiskt viktiga och utgör en plattform för vidare expansion i Nordamerika. Portugals och Irlands ledande företag inom omvärldsbevakning har förvärvats under våren. Inom divisionen Communication Tools har News Onlinegruppen med verksamhet i Sverige och Norge förvärvats. · Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg "Trots terrorattackerna i USA har vi sett en utveckling med förbättrade rörelsemarginaler under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Vi har genomfört ett program för att reducera koncernens kostnader som ger full effekt vid årsskiftet. Merparten av de negativa effekterna av händelserna den 11 september avtar successivt. När nyhetsflödena återgår till en mer normal sammansättning är Observer väl positionerat." Viktiga händelser under perioden · En särskild marknadsenhet för att bearbeta multinationella kunder har etablerats i London. · Ägarandelen i tidigare hälftenägda intressebolaget SMG Consulting har avyttrats. · Observers tidigare huvudägare Bure Equity AB har delat ut hela sitt innehav i bolaget till sina aktieägare. Observer tillfördes cirka 20 000 nya aktieägare och har nu 30 000 aktieägare. · Waymaker är sedan i juni det gemensamma varumärket för verksamheten i divisionen Communication Tools. · Observers aktier på Stockholmsbörsen handlas fr o m den 13 augusti i ett aktieslag. [REMOVED GRAPHICS] Marknad De långsiktiga förutsättningarna för Observers tjänster är goda. Globaliseringen, växande informationsflöden och en snabb teknikutveckling ger företag och organisationer allt större anledning att bevaka såväl bransch- som samhällsutvecklingen. Samtidigt växer behoven av att ytterligare utveckla kommunikationen inom PR och IR samt nödvändigheten av att utvärdera dessa kommunikationsinsatser. Media Intelligence Marknadsutvecklingen under 2001 har påverkats av tre faktorer: Medierapporteringen kring mul- och klövsjukan som begränsade utrymmet för nyheter som är relevanta för Observers kunder; Konjunkturavmattningen som inneburit svagare nyhetsflöden och en ökad kostnadsmedvetenhet hos kunderna; Terrorattackerna i USA den 11 september som inledningsvis helt dominerade medierna. Merparten av de negativa effekterna av USA-händelserna avtar successivt och mediainnehållet blir mer varierat. Under nuvarande marknadsförhållande är starka marknadspositioner, betydande skalfördelar, ett brett tjänsteutbud och internationell marknadsnärvaro avgörande för att kunna upprätthålla god organisk tillväxt. Marknaden för förädlade tjänster, inte minst för analystjänster, är fortsatt god. Communication Tools Inom divisionen Communication Tools har marknadstillväxten varit lägre än motsvarande period förra året men är fortsatt god. Under 2001 har aktivitetsnivån inom IR och PR hos våra kunder varit lägre. Inledningen av föregående år präglades av en hög kommunikationsnivå inte minst inom teknik- och Internetrelaterad verksamhet. Omedelbart efter attackerna i USA sjönk aktiviteten inom IR- och PR- hos kunderna och antalet uppdrag minskade. I takt med att aktivitetsnivån hos våra kunder återgår till de förhållanden som rådde före den 11 september avtar de negativa effekterna. Intäkter Rörelsens intäkter uppgick till 954,8 Mkr (824,8). Av det svarar Media Intelligence för 763,1 Mkr och Communication Tools för 203,6 Mkr. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 9 procent. De nordiska länderna nådde en tillväxt om 12 procent medan Storbritannien och Tyskland sammantaget nådde 6 procent. Den organiska tillväxten, i lokal valuta, under tredje kvartalet uppgick till 6 procent. I de nordiska länderna uppgår andelen förädlade tjänster inom Media Intelligence till 38 procent (35) av intäkterna, medan den i Storbritannien och Tyskland uppgår till 5 procent (3). I den brittiska delen av divisionen Communication Tools har tjänsterna selektering och byggande av databaser visat en högre tillväxt jämfört med samma period föregående år medan tillväxten inom området distribution av affärsinformation varit lägre. Resultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 160,6 Mkr (195,6). Samma period föregående år uppgick motsvarande resultat, exklusive avyttrade verksamheter, till 186,5 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 16,8 procent (23,7). Divisionen Media Intelligence nådde en rörelsemarginal om 15,4 procent (22,5) och divisionen Communication Tools 24,8 procent (33,7). Rörelseresultatet tredje kvartalet uppgick till 52,3 Mkr. Motsvarande resultat föregående år, exklusive avyttrade verksamheter, uppgick till 63,9 Mkr. Trots ett beräknat resultatbortfall om 10-15 miljoner kronor som en följd av terrorattackerna i USA förbättrades rörelsemarginalen under tredje kvartalet och uppgick till 16,2 procent jämfört med 15,3 procent föregående kvartal. Efter attackerna har medieinnehållet successivt blivit mer varierat och den negativa effekten för Observer avtar. I brittiska delen av divisionen Media Intelligence genomförs, som planerat, ett stort antal integrations- och utvecklingsprojekt i syfte att öka tillväxttakten. Det omfattande förändringsarbetet har, som tidigare aviserats, påverkat produktivitet och rörelsemarginaler negativt. Under slutet av andra kvartalet noterades en successiv förbättring av produktiviteten och ökande rörelsemarginaler. Denna trend har ytterligare förstärkts under tredje kvartalet. Efter att ha drabbats av effekterna av mediarapporteringen kring mul- och klövsjukan under inledningen av året förbättrades tillväxt och resultatutveckling i Tyskland under det tredje kvartalet. I den tyska verksamheten utvecklas bevakningsområdet tryckta medier väl medan området etermedier är fortsatt relativt svagt. De nordiska länderna uppvisar en fortsatt goda rörelsemarginaler även om den ekonomiska avmattningen och svagare nyhetsflöden har lett till en avtagande tillväxttakt. För divisionen Communication Tools har den lägre tillväxttakten under perioden tillsammans med expansionskostnader minskat rörelsemarginalerna. Bland annat har divisionen startat verksamhet i Danmark och Tyskland. Koncernens satsningar på att utveckla IT-lösningar, nya tjänster och nya marknader har fortsatt varit betydande. Utvecklingsprojekten syftar till att upprätthålla en hög organisk tillväxt, addera ytterligare värde till kunderbjudandena och underlätta fortsatt internationell expansion. Finansnettot har påverkats med -5,0 Mkr som en följd av nedskrivning av värdet på aktieinnehavet i Jupiter Media Metrix till rådande börskurs. I finansnettot ingår också valutakurseffekter med 0,7 Mkr och ett räntenetto på -20,9 Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,9 Mkr (435,3). I resultatet för motsvarande period 2000 ingick realisationsvinster för försäljningen av divisionen Sifo Research & Consulting och Sifo Interactive Media samt pensionsmedel om sammanlagt 398,6 Mkr. Vinsten per aktie efter skatt samt efter full utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,68 kr (2,08). Kostnadsreduceringar Det tidigare aviserade programmet för att anpassa koncernens kostnader till en lägre tillväxttakt har genomförts. Kostnadsreduceringar och en hård prioritering av utvecklingsprojekt kommer att minska kostnaderna med motsvarande 80 Mkr på årsbasis. Åtgärderna får full effekt vid årsskiftet. Tillväxt- och resultatmål Observers långsiktiga finansiella mål ligger fast. Målet är att uppnå en årlig organisk tillväxt om lägst 10-15 procent. Därutöver kommer expansion via förvärv. Koncernen skall uppnå en långsiktig rörelsemarginal, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, på 22 procent. Förvärv av företag med låg marginal samt speciella satsningar kan dock tillfälligt medföra lägre rörelsemarginal. Optionsprogram I februari beslutades om införandet av ett så kallat stock option program för samtliga anställda i Observerkoncernen. I flera länder uppstår sociala kostnader på den värdeökning som uppstår när en option utnyttjas. Avsättningar för sociala kostnader skall belasta resultatet löpande. Under perioden har inga avsättningar varit nödvändiga. Finansiell ställning Utöver hög organisk tillväxt bygger Observers tillväxtstrategi på förvärv av bolag på nya geografiska marknader. Förvärv av bolag med starka marknadspositioner leder till betydande goodwill. Den totala goodwillposten i balansräkningen uppgår till 2 112,0 Mkr. Goodwillposten har ökat med 507 Mkr under året varav 161 Mkr utgörs av valutakurseffekter. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 1 700,9 Mkr (1 527,4) vilket motsvarar 30,64 kr per aktie (27,52). Nettoskuldsättningen var 37 procent (6). Den finansiella ställningen är god och ger utrymme för fortsatt expansion genom förvärv. Redovisningsprinciper Vid upprättande av delårsrapporten har samma redovisnings- och beräkningsmetoder använts som vid årsredovisningen 2000. Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Förvärv/avyttringar I augusti förvärvades två ledande företag inom omvärldsbevakning i Kanada. Förvärven är Observers första i Nordamerika. Den kanadensiska verksamheten omsätter cirka 165 miljoner kronor och konsolideras från den 1 september. Under perioden har även Irlands ledande företag i branschen förvärvats. Förvärvet av News Extracts innebär att Observer blir komplett i den engelskspråkiga delen av Europa och att företaget kan utnyttja synergier med den brittiska delen av koncernen. News Extracts omsatte cirka 17 miljoner kronor år 2000 och konsolideras från den 31 mars 2001. I början av mars förvärvades Portugals ledande företag inom medie- och omvärldsbevakning Memorandum SA. Memorandum är ett välutvecklat och modernt företag med ett omfattande nätverk av partners i Latinamerika och Spanien. Företaget omsatte ca 20 miljoner kronor år 2000 och konsolideras från och med mars månad 2001. I maj förvärvades News Onlinegruppen som är marknadsledande i Sverige och Norge vad gäller fakta om media i Norden. Informationen är tillgänglig via online databaser, CD och tryckta publikationer. Gruppen omsatte cirka 22 miljoner kronor 2000. News Onlineföretagen integrerades i divisionen Communication Tools under maj månad. Observer har avyttrat sin andel i tidigare hälftenägda management- och strategikonsulten SMG Consulting. Överlåtelsen skedde per den 31 mars. Utsikter Den långsiktiga utvecklingspotentialen för Observers tjänster är god. Bedömningen är att Observer fortsätter att växa snabbare än den underliggande marknaden och bibehåller en långsiktig organisk tillväxt om 10-15 procent per år. Arbetet med att därutöver expandera verksamheten geografiskt fortsätter. Om den världspolitiska oron ökar ytterligare försämras Observers marknadsförutsättningar på kort sikt. Samtidigt är osäkerheten kring när konjunkturen åter vänder uppåt större än tidigare. Utvecklingen månaderna före den 11 september samt återhämtningen därefter ger viss grund för en försiktig optimism avseende Observers utveckling. Med stöd av kostnadsreduceringar är ambitionen att så snart som möjligt åter nå en resultatnivå som motsvarar målsättningen om en rörelsemarginal, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, på 22 procent. Stockholm den 25 oktober 2001 Robert Lundberg Verkställande direktör och koncernchef Observer AB Observers verksamhet bedrivs i två divisioner. Divisionen Media Intelligence bedriver verksamhet inom Business och Communication Intelligence och erbjuder omvärldsbevakning och kommunikationsutvärdering. För närvarande bedrivs verksamhet i Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. En särskild marknadsenhet för att bearbeta multinationella kunder har etablerats i London. Divisionen Communication Tools erbjuder kommunikationsverktyg för kunder främst inom IR och PR. Divisionen bygger databaser med uppgifter kring strategiskt viktiga målgrupper inom medier och finansvärld. Kunderna erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation samt utvärdering av kommunikationsaktiviteterna. Verksamheten bedrivs i Storbritannien, Sverige, Kanada, Finland, Danmark, Tyskland och Norge. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01210/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01210/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar