Kommuniké från årsstämma i Cision AB (publ) den 26 mars 2012

Idag, måndag den 26 mars 2012 avhöll Cision AB (publ) ("Bolaget") sin årsstämma för räkenskapsåret 2011, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de pressmeddelande som offentliggjordes den 17 februari 2012 och den 19 mars 2012 samt kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011.

Dispositioner beträffande Bolagets resultat
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2011 skulle överföras i ny räkning.

Styrelsen
Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2013 omvaldes Anders Böös, Hans-Erik Andersson, Alf Blomqvist, Hans Gieskes, Gunilla von Platen och nyvaldes Rikard Steiber och Scott Raskin. Anders Böös omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelse- och revisorsarvode samt ersättning för kommittéarbete
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå med 2 000 000 kronor, att fördelas i enlighet med följande: 750 000 kronor per år till ordföranden och 250 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd i Bolaget. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till ledamöter i revisionskommittén skall utgå med oförändrat totalt 300 000 kronor per år, varav 200 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén, samt att ersättning till ledamöter i ersättningskommittén skall utgå med oförändrat totalt 150 000 kronor per år, varav 100 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn under mandatperioden skall utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Revisor
Revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013. Huvudansvarig revisor är Michael Forss.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning, däribland ett kortfristigt incitamentsprogram (STI 2012), till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter som representerar aktieägarna i Bolaget jämte styrelsens ordförande, således sammanlagt fem ledamöter, samt att i övrigt skall de regler för valberedningen som presenterats i valberedningens förslag tillämpas för valberedningen inför årsstämman 2013.

Övriga frågor
På årsstämman kommenterade Hans Gieskes, koncernchef för Cision, situationen avseende det hot om skadeståndskrav som riktats mot bolaget på grund av påstådda rättighetsintrång. Han meddelade att Cision, som tidigare offentliggjorts, eftersträvar en samförståndslösning  och att ytterligare information kommer att offentliggöras så snart det kan ske.

Konstituerande styrelsemöte
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Alf Blomqvist och Gunilla von Platen till ledamöter i ersättningskommittén och Hans-Erik Andersson och Anders Böös till ledamöter i revisionskommittén.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Gieskes, koncernchef och verkställande direktör
Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör
Telefon: 08 507 410 11, e-post: investorrelations@cision.com 

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv


Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl.19:00

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar