Kommuniké från årsstämma i Cision AB (publ) den 9 april 2013

Idag, tisdag den 9 april 2013, avhöll Cision AB (publ) ("Bolaget") sin årsstämma för räkenskapsåret 2012, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 8 mars 2013 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, via http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/Arsstamma-2013/.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.

Dispositioner beträffande Bolagets resultat
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägare om 2 kronor per aktie och att återstående till förfogande stående vinstmedel i Bolaget överförs i ny räkning. Utbetalning av utdelningen beräknas ske av Euroclear Sweden AB den 17 april 2013.

Styrelsen
Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2014 omvaldes Hans-Erik Andersson, Alf Blomqvist, Rikard Steiber och Scott Raskin samt nyvaldes Catharina Stackelberg-Hammarén, Thomas Tarnowski och Peter Granat. Hans-Erik Andersson valdes till styrelsens ordförande.

Styrelse- och revisorsarvode samt ersättning för kommittéarbete
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå oförändrat med 2 000 000 kronor och fördelas i enlighet med följande: 750 000 kronor per år till ordföranden och 250 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd i Bolaget. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till ledamöter i revisionskommittén skall utgå med oförändrat totalt 300 000 kronor per år, varav 200 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén, samt att ersättning till ledamöter i ersättningskommittén skall utgå med oförändrat totalt 150 000 kronor per år, varav 100 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn under mandatperioden skall utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Revisor
Revisionsbolaget KPMG AB valdes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014. Huvudansvarig revisor är Helene Willberg.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning, däribland ett kortfristigt incitamentsprogram (STI 2013), till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget.

Aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2013"). Syftet med LTI 2013 är att motivera ledande befattningshavare och nyckelpersoner till att verka för att nå Bolagets långsiktiga mål samt skapa aktieägarvärde. Högst 18 ledande befattningshavare och nyckelpersoner kommer att omfattas av LTI 2013. LTI 2013 innebär i huvudsak att ett belopp motsvarande högst 50 procent av eventuellt intjänad bonus under STI 2013 utbetalas, i tillägg till den bonus som utbetalas kontant under STI 2013, i form av aktier i Bolaget ("Prestationsaktier"). Det högsta antalet Prestationsaktier som på detta sätt skall kunna utbetalas till deltagarna i LTI 2013 är dock begränsat till ett antal motsvarande högst en procent av samtliga aktier i Bolaget, justerat för fondemission, split företrädesemission och liknande åtgärder ("Gränsantalet").

Förutsatt att tillämpliga prestationskriterier uppfylls kommer bonusen under LTI 2013 att fastställas i början av 2014, under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd av Bolaget (eller av bolag inom Bolagets koncern) per dagen för fastställandet och per detta datum ej heller lämnat eller erhållit meddelande om uppsägning av sin anställning. Prestationsaktier kommer att betalas ut efter årsstämman 2016, dock tidigast tre år från dagen för deltagarens ingående av avtal avseende LTI 2013. Utbetalning är, med vissa undantag, villkorad av att deltagaren fortfarande är anställd vid dagen för utbetalning av Prestationsaktier.

Kostnaden för LTI 2013 har uppskattats till 5,7 miljoner kronor vid oförändrad handelskurs för Bolagets aktie och 6,1 miljoner kronor vid en fördubblad handelskurs för Bolagets aktie, allt per dagen för överlåtelse av Prestationsaktierna jämfört med aktuell handelskurs för Bolagets aktie per den sista handelsdagen före dagen för offentliggörande av kallelse till årsstämman. Dessa kostnadsuppskattningar är baserade på att återköp av aktier sker i syfte att leverera Prestationsaktier, i enlighet med nedan.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier för att möjliggöra leverans av Prestationsaktier enligt LTI 2013 samt för att likvidmässigt säkra utbetalning av därtill relaterade framtida sociala avgifter. Beslutet innebär i huvudsak följande:

  • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst t.o.m. årsstämman 2014.
  • Högst summan av (i) Gränsantalet (enligt definition ovan) och (ii) ytterligare ett antal aktier motsvarande högst 10,5 procent av Gränsantalet, får förvärvas för att möjliggöra leverans av Prestationsaktier enligt LTI 2013 samt för att likvidmässigt säkra utbetalning av därtill relaterade framtida sociala avgifter.
  • Förvärv skall göras på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Aktier som förvärvats för att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter skall förbli i Bolagets ägo till dess att beslut om avyttring fattas vid bolagsstämma.

För att kunna leverera Prestationsaktier till deltagare i enlighet med LTI 2013 beslutade årsstämman om överlåtelse av egna aktier i huvudsak enligt följande. Det högsta antal aktier som skall kunna överlåtas motsvarar det antal som styrelsen enligt ovan bemyndigande skall ha rätt att förvärva. Överlåtelse får ske senast den 30 juni 2016.

Den fullständiga beskrivningen av beslutade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare samt LTI 2013 finns tillgängliga på http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/Arsstamma-2013/.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter som representerar aktieägarna i Bolaget jämte styrelsens ordförande, således sammanlagt fem ledamöter, samt att i övrigt skall de regler för valberedningen som presenterats i valberedningens förslag tillämpas för valberedningen inför årsstämman 2014.

Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill årsstämman 2014, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att Bolaget skall förvärva egna aktier. Bemyndigandet och förvärv av egna aktier syftar till att bereda styrelsen ökat handlingsutrymme för att anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av egna aktier får uppgå till maximalt så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet utgör högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och endast till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs på NASDAQ OMX Stockholm.

Konstituerande styrelsemöte
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Scott Raskin och Thomas Tarnowski till ledamöter i ersättningskommittén och Alf Blomqvist och Hans-Erik Andersson till ledamöter i revisionskommittén.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Granat, koncernchef och verkställande direktör
Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör
Telefon: 08 507 410 11, e-post: investorrelations@cision.com 

Cision AB (publ), Box 24194, 104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514, Telefon: 08 507 410 00, http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 kl. 19:15 CET.

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar