Observer offentliggör villkor för nyemission

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Observer offentliggör villkoren för tidigare aviserad nyemission Styrelsen för Observer AB har idag beslutat att, i enlighet med vad som tidigare aviserats och förutsatt bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna. Emissionen genomförs för att höja Observers finansiella beredskap för fortsatt expansion. Under 2001 genomförde Observer sex förvärv, vilka samtliga finansierades med egna medel och ökad upplåning. Observers starka finansiella ställning skapade ett handlingsutrymme som väsentligen förbättrade företagets möjligheter att framgångsrikt genomföra dessa förvärv. Den kraftiga expansionen och den ökade upplåningen har dock medfört att det finansiella utrymmet för ytterligare förvärv är begränsat. Det är Observers bedömning att nyemissionen avsevärt höjer den finansiella beredskapen för att genomföra ytterligare förvärv med egna medel och genom ökad lånekapacitet. Den fragmenterade marknadsbilden och de attraktiva förutsättningarna för förvärv bedöms skapa fortsatt intressanta förvärvstillfällen. Förutom kompletterande förvärv på befintliga marknader, har Observer framöver för avsikt att i första hand etablera närvaro på ytterligare marknader i Europa men på sikt även i Asien. Nyemissionen riktas till befintliga aktieägare och omfattar högst 11 137 144 aktier (med förbehåll för den ökning av aktiekapital och antal aktier som kan följa på grund av mellankommande nyteckning av aktier med stöd av optionsrätter och konvertering till aktier med stöd av konvertibla skuldebrev), envar på nominellt 1,50 kronor, med följande villkor i sammandrag: · Varje 5 gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie · Teckningskurs är 37 kronor per aktie · Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 26 mars 2002, vilket innebär att sista dag för handel med Observers aktier inklusive teckningsrätt är den 21 mars 2002 · Handel med teckningsrätter sker under perioden från och med den 3 april till och med den 16 april 2002 · Teckningstiden är från och med den 3 april till och med den 19 april 2002 · Prospekt och emissionsredovisning kommer att distribueras till Observers aktieägare med början den 28 mars 2002 Nyemissionen sker med företräde för befintliga aktieägare och innebär således ingen utspädning för dessa under förutsättning att de tecknar sig för sin andel. Extra bolagsstämma Med anledning av styrelsens beslut om nyemission, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma enligt ovan, har styrelsen beslutat kalla till extra bolagsstämma den 18 mars 2002. För ytterligare information rörande bolagsstämman hänvisas till separat kallelse till extra bolagsstämma. Carnegie är finansiell rådgivare till Observer. För ytterligare information, kontakta: Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef, Telefon: 08 - 507 410 10, e-post: robert.lundberg@observergroup.com Anders Lundmark, ekonomidirektör, telefon: 08 - 507 417 23/070 333 29 77 e-post: anders.lundmark@observergroup.com Per Blixt, informationschef, telefon: 08 - 507 410 12/070 549 28 08 e-post: per.blixt@observergroup.com Fakta om Observer AB Observer AB, noterat på O-listan (Attract 40) vid Stockholmsbörsen har sin verksamhet inom business och communication intelligence, med omvärldsbevakning, analys och kommunikationsutvärdering, samt målgruppsidentifiering och förmedling av information för PR- och IR- ändamål. Observer AB omsätter närmare 1 900 miljoner kronor på årsbasis och sysselsätter cirka 2 700 personer i USA, Storbritannien, Sverige, Kanada, Tyskland, Norge, Finland, Danmark, Portugal, Irland, Estland, Lettland och Litauen. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.observergroup.com och www.waymaker.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00470/wkr0002.pdf

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar