CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sammanfattning av rapportperioden

• Omsättningen uppgick under rapportperioden till 3,27 MSEK (22,45 MSEK).
• Resultatet för perioden är -333,47 MSEK (- 4,80 MSEK)
• VD avgick och ersattes av tf VD Erik Ahlberg.
• La Jolla Gaming genomgår SEC revision av Mayer Hoffman McCann CPA.
• Arbetet med omstrukturering och renodling fortsätter.

Dokument & länkar