Kallelse till extra bolagsstämma i CISL Gruppen AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i C.I.S.L Gruppen AB (publ), 556556-0207, den 1 oktober 2007 kl. 11.00 på World Trade Center, lokal ”Sydney”, med adress Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

Rätt att deltaga på stämman:
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall
dels vara införd som ägare i den av VPC förda aktieboken per 21 september 2007.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CISL Gruppen AB (publ), box 70396, 107 24 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@cislgroup.com senast kl. 12.00, 27 september 2007. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 21 september 2007.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
8. Information om förändring av huvudansvarig revisor
9. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Se punkt A nedan)
10. Beslut om ändring av bolagsordning (Se punkt B nedan)
11. Beslut om sammanläggning av aktier 1.000:1 (Se punkt B nedan)
12. Beslut om att behålla firmanamnet. (Se punkt C nedan)
13. Bemyndigande för styrelsen att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket.
14. Avslutande av bolagsstämma.A) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 170 st aktier till en teckningskurs om 0,05 kr per aktie, dvs totalt 8:50 kr. Teckningsberättigad är verkställande direktören Krister Nilsson som åtagit sig att utan ersättning överlåta aktierna för att berörda ägare ska erhålla hela poster i samband med sammanläggningen av aktier (se B nedan).

Det noteras att beslut enligt ovan omfattas av 16 kap aktiebolagslagen (tidigare den s k LEO-lagen) varför det krävs bifall minst 90 % av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. De aktieägare som vill ha förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.

B) I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att antalet aktier i bolaget skall minskas genom att 1.000 aktier läggs samman till 1 aktie (sammanläggning av aktier). Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas. Denna dag får inte infalla senare än 6 vardagar före nästa årsstämma.

I syfte att möjliggöra den sammanläggning som ovan sägs föreslår styrelsen att § 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse:

Antal aktier skall vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000

Föreslagen lydelse:

Antal aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000


C) Vid bolagsstämma den 20 juli 2007 beslutade stämman att ändra firman till Xbet invest AB. Ändringen har inte registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen föreslår att firmaändring inte verkställs utan att stämman istället beslutar att bolaget skall behålla sin nuvarande registrerade firma.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman (se adress ovan).Stockholm 30 augusti 2007

Styrelsen i CISL Gruppen AB (publ)


För mer information, kontakta:

Krister Nilsson
VD, CISL Gruppen AB (publ)
Mobiltelefon: 0768-825 868
E-post: krister@cislgroup.com

CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/
Besök: www.cislgroup.com

Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.

Dokument & länkar