Kallelse till extra bolagsstämma i CISL Gruppen AB (publ)

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i C.I.S.L Gruppen AB (publ), 556556-0207, den 18 oktober 2007 kl. 09.00 i Salénhuset, lokal ”Experten”, med adress Norrlandsgatan 15 i Stockholm

Rätt att deltaga på stämman:
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

dels vara införd som ägare i den av VPC förda aktieboken per 12 oktober 2007.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CISL Gruppen AB (publ), box 70396, 107 24 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@cislgroup.com senast kl. 12.00 den 12 oktober 2007. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 12 oktober 2007.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
8. Information om förändring av huvudansvarig revisor
9. Beslut om att behålla firmanamnet. (Se punkt A nedan)
10. Val av styrelseledamöter. (Se punkt B nedan)
11. Övriga frågor
12. Avslutande av bolagsstämma.

A) Vid bolagsstämma den 20 juli 2007 beslutade stämman att ändra firman till Xbet invest AB. Ändringen har inte registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen föreslår att firmaändring inte verkställs utan att stämman istället beslutar att bolaget skall behålla sin nuvarande registrerade firma.

B) Förslag på nya styrelseledamöter kommer att kommuniceras på bolagets hemsida senast den 12 oktober


Stockholm 4 oktober 2007

Styrelsen i CISL Gruppen AB (publ)


För mer information, kontakta:

Krister Nilsson
VD, CISL Gruppen AB (publ)
Mobiltelefon: 0768-825 868
E-post: krister@cislgroup.com

CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/
Besök: www.cislgroup.com


Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar