Styrelsen för CISL Gruppen AB beslutar om nedskrivningar i Gamers Paradise Holding och justering av värdet av Eurovip i balansräkningen

Styrelsen för CISL Gruppen AB har beslutat att skriva ned värdet av innehavet Gamers Paradise Holding AB till noll. Styrelsen beslutade också att skriva ned värdet på tillgångarna i Gamers Paradise Holding i koncernbalansräkningen till noll, med undantag för e-sportlaget NiP som anses ha ett värde i varumärket. Styrelsen har beslutat om nedskrivning av det sammanlagda värdet av NiP från 21 MSEK till 4 MSEK. Den tidigare värderingen av bolaget gjordes mot bakgrund av att NiP avsågs användas i marknadsförningen av Xbet, vilket inte längre är aktuellt.

Inom Gamers Paradise Holding AB ligger bolagen SBS och TEUK, där bland annat plattformen Xbet ligger. Verksamheten inom dessa bolag har varit vilande under längre tid, teknologin är föråldrad och i stort behov av utveckling för att kunna användas. Dessutom har konkurrerande verksamheter ett stort försprång i en marknad som blivit alltmer avancerad. Styrelsen i CISL Gruppen AB gör därför bedömningen att förutsättningar saknas för att starta om verksamheten.

Styrelsen beslutade också att värderingsprincipen för innehavet i Eurovip skall vara den noterade aktiekursen. Tidigare har innehavet tagits upp med den andel av det egna kapitalet i Eurovip Group AB som CISL Gruppen AB’s aktieinnehav motsvarar. Detta leder till en ytterligare nedskrivning av tillgångarna i CISL Gruppens balansräkning.


Stockholm 28 augusti 2007

Krister Nilsson
VD, CISL Gruppen AB (publ)
Mobiltelefon: 0768-825 868
E-post: krister@cislgroup.com

CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

Besök: www.cislgroup.com


Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.

Dokument & länkar