Ökade hyresintäkter och förbättrat resultat för Citycon under andra kvartalet 2013

Citycon Oyj                                        Pressmeddelande                                                          10 juli 2013 09:00

Andra kvartalet 2013 i korthet – jämförelse med föregående kvartal
- Omsättningen sjönk till 61,6 miljoner euro (Q1/2013: 62,9 miljoner euro) främst till följd av

avyttringar och utvecklingsprojekt.
- Nettohyresintäkterna ökade med 2,3 miljoner euro, eller 5,8 procent, till 42,7 (40,4) miljoner euro, huvudsakligen hänförbart till säsongsvariationer avseende operativa utgifter för fastigheterna.
- Den operativa rörelsevinsten (EPRA operating profit) ökade med 2,3 miljoner euro, eller 6,6 procent, till 37,8 (35,4) miljoner euro, huvudsakligen hänförbart till högre nettohyresintäkter. Det operativa resultatet (EPRA earnings) steg till 20,8 (19,7) miljoner euro, huvudsakligen hänförbart till den högre operativa rörelsevinsten. Operativ vinst per aktie (EPRA earnings per share) sjönk till 0,047 (0,052) med anledning av ett högre antal aktier till följd av nyemissionen i mars 2013. EPRA nyckeltal exkluderar engångsposter såsom värdeförändringar i fastigheter.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3,3 (11,8) miljoner euro, medan det totala fastighetsvärdet uppgick till 2 711,3 (2 730,9) miljoner euro. Det genomsnittliga avkastningskravet på fastigheter var 6,3 (6,3) procent.

Första och andra kvartalet 2013 i korthet – jämförelse med motsvarande period 2012
- Omsättningen steg till 124,5 (Q1-Q2/2012: 116,2) miljoner euro.

- Nettohyresintäkterna ökade med 5,8 miljoner euro, eller 7,5 procent, till 83,0 (77,3) miljoner euro. Slutförandet av utvecklingsprojekt och förvärv av köpcenter under 2012 ökade hyresintäkterna med 2,6 miljoner euro.
- Hyresintäkter från jämförbara fastigheter ökade med 2,9 miljoner euro, eller 4,8 procent, exklusive effekter av den förstärkta svenska kronkursen.
- Vinst per aktie uppgick till 0,07 (0,09) euro. Minskningen är huvudsakligen hänförbar till finansiella engångskostnader på 26,8 miljoner euro relaterade till återfinansiering och ett högre antal aktier.
- EPRA operativ vinst per aktie (basic) uppgick till 0,099 (0,096) euro.
- Operativt kassaflöde per aktie sjönk till -0,02 (0,10) euro, huvudsakligen hänförbart till ovan nämnda finansiella engångskostnader och kalenderaffekter.

IFRS   nyckeltal Q2/2013 Q2/2012 Q1/2013 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 Förändring-% 1) 2012
Omsättning,   miljoner euro 61,6 58,4 62,9 124,5 116,2 7,2 % 239,2
Hyresintäkter   netto, miljoner euro 42,7 39,7 40,4 83,0 77,3 7,5 % 162,0
Vinst/förlust   hänförligt till moderbolagets aktieägare, miljoner euro 1,7 10,9 26,1 27,8 26,6 4,4 % 77,2
Vinst   per aktie (basic), euro 2) 0,00 0,03 0,07 0,07 0,09 -20,8 % 0,24
Operativt   kassaflöde per aktie, euro 2) -0,06 0,05 0,05 -0,02 0,10 - 0,19
Fastighetsvärde,   miljoner euro 2 711,3 2 602,0 2 730,9 2 711,3 2 602,0 4.2 % 2 714,2
Soliditet,   % 42.7 35,0            40,4 42,7 35,0 22,0 % 37,8
Belåningsgrad   (LTV), % 54,2 58,3 51,6 54,2 58,3 -7,0 % 54,5
EPRA nyckeltal Q2/2013 Q2/2012 Q1/2013 Q1-Q2/2013 Q1-Q2/2012 Förändring-% 1) 2012
EPRA   operativ rörelsevinst, miljoner euro 37,8 33,1 35,4 73,2 64,1 14,1 % 135,7
       % av omsättning 61,2 % 56,8 % 56,3 % 58,8 % 55,2 % 6,5 % 56,7 %
EPRA   operativt resultat, miljoner euro 20,8 15,6 19,7 40,4 29,9 35,2 % 63,9
EPRA   operativ vinst per aktie (basic), euro 2) 0,047 0,050 0,052 0,099 0,096 2,6 % 0,199
EPRA   NAV per aktie, euro 2,99 3,60 2,99 2,99 3,60 -17,0 % 3,49
EPRA   NNNAV per aktie, euro 2,77 3,21 2,70 2,77 3,21 -13,5 % 3,08

1) Förändring-% beräknas utifrån exakta siffror och avser förändringen mellan 2013 och 2012.
2) Nyckeltalen för resultat per aktie beräknas med emissionskorrigerat antalet aktier till följd av nyemissionen i mars 2013.

Citycons nettohyresintäkter från den svenska verksamheten ökade med 1,5 miljoner euro eller 7,8 procent till 20,1 (18,6) miljoner euro. Exklusive effekten av den stärkta svenska kronan, ökade nettohyresintäkterna från den svenska verksamheten med 0,7 miljoner euro eller 3,5 procent. De ökade hyresintäkterna för jämförbara fastigheter ökade med 1,1 miljoner euro, eller 5,9 %, främst tack vare förbättrade hyresintäkter från Liljeholmstorget och Jakobsberg. Den svenska verksamheten svarade för 24,2 procent (24,1%) av Citycons totala hyresintäkter.

VD-ord
Kommentarer från Citycons koncernchef Marcel Kokkeel avseende det första halvåret 2013:

”Det första halvåret 2013 visade ytterligare förbättringar i hyrestillväxt och kostnadsbesparingar; vi lyckades öka hyresintäkterna för jämförbara fastigheter med 4,8 procent och minska de administrativa kostnaderna med 2,8 miljoner euro jämfört med motsvarande period 2012. Sammantaget var Citycons rörelseresultat under första halvåret 2013 positivt. Uthyrningsgraden minskade något under andra kvartalet, men låg kvar på en stabil nivå, nära 95 procent. Minskningen i uthyrning och vakanser är fortsatt högsta prioritet för ledningen.

I maj förnyade Citycon elva hyresavtal i handelsfastigheter med Citycons största hyresgäst Kesko. De förnyade hyresavtalen ökar den genomsnittliga längden i Citycons totala kontraktsportfölj med cirka fyra månader. Detta är ett tydligt exempel på Citycons värdehöjande aktiviteter i fastigheter exkluderade från vår kärnverksamhet.

Under perioden har bolaget stärkt sin portfölj genom förvärv och utvecklingsprojekt. Efter starten av utvecklingsprojektet vid köpcentrumet IsoKristiina i Villmanstrand i april, meddelade Citycon att man i juni påbörjar den första etappen av utbyggnad och utveckling vid köpcentrumet Iso Omena. Den organiska tillväxten kommer fortsatt att vara ett viktigt fokusområde för Citycon och utvecklingen av befintliga köpcentrum bidrar till detta.

Bolagets mål har varit att diversifiera finansieringskällorna och återfinansiera skulderna. Efter att ha fått två kreditbetyg av investeringsnivå, från Standard & Poors (BBB-) och Moodys (Baa3), i maj lanserade vi framgångsrikt ett sjuårigt obligationslån på 500 miljoner euro med en årlig ränta på 3,75 procent. Denna strategiska transaktion har gjort det möjligt för oss att öka likviditeten och förlänga skuldernas maturitet. Behållningen av obligationen har använts för att betala tillbaka befintliga lån samt till återköp av inhemska obligationer som förfaller 2014 och 2017. Ökningen i finansiella kostnader är av engångskaraktär och är huvudsakligen hänförbart till avvecklingen av ränteswappar i anslutning till återbetalningen av skulderna. Framöver kommer denna transaktion minska våra räntekostnader och förbättra vår räntetäckningsgrad."

För mer information, vänligen besök vår hemsida www.citycon.com eller kontakta:

Eero Sihvonen, vice VD och CFO
Tel. +358 20 766 4459 eller +358 50 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Taggar:

Om oss

Citycon är en av de största ägarna och förvaltarna av köpcentrum i Norden och Baltikum. Citycon erbjuder lättillgänglig vardagshandel och tar även en aktiv roll för att utveckla de områden där verksamheten bedrivs, genom att erbjuda samhällstjänster såsom vård, bibliotek och idrottsanläggningar. I Sverige äger Citycon 10 köpcentrum och stadsdelscentrum, bland andra: Kista Galleria, Liljeholmstorget Galleria, Jakobsbergs Centrum, Åkersberga Centrum, Högdalen Centrum och Stenungs Torg. Citycon Oyj är noterat på Nasdaq OMX och förvaltar cirka 3,3 miljarder euro. För mer information om Citycon, besök www.citycon.com

Prenumerera

Dokument & länkar