Delårsrapport 1/1 - 30/9 1999

Delårsrapport 1/1 - 30/9 1999 *Ökning av nettoomsättningen med 21 procent till 280,6 (232,2) MSEK. *Förbättring av resultatet till -23,8 (-44,6) MSEK. *Kraftig orderingång för distribution av internationell post. *Ny utdelningsstruktur från årsskiftet ger kostnadsreduktion på omkring 10%. Intäkter För de första nio månaderna 1999 uppgick CityMails intäkter till 280,6 MSEK, en ökning med 21 % jämfört med motsvarande period 1998. Snittintäkten per för- sändelse ökade med 3,4% jämfört med motsvarande period 1998. CityMails intäk- ter under det tredje kvartalet uppgick till 88,5 MSEK (75,7). Omsättningen på CityMails befintliga kunder ökade med cirka 15%. Inom segmen- tet storkunder stod befintliga kunder för 98 procent av ökningen medan ökning- en bland små och medelstora kunder nästan uteslutande kom från nyförsäljning. Distributionen av utrikespost har utvecklats mycket väl. Marknaden karakteri- seras av låg konkurrens-intensitet och höga priser, varför det finns stor ra- tionaliseringspotential för kundföretagen. CityMail har fått en kraftig order- ingång och förhandlar för närvarande med ett flertal stora kunder vilka sam- mantaget kan ge en omsättningsökning under år 2000 på mer än 100 MSEK. CityMail har i samarbete med företaget nxt direct utvecklat och lanserat en unik ny produkt som vänder sig till kunder som för närvarande skickar ut myck- et oadresserad reklam. Produkten, som kallas "Fastighetsadresserat", bygger på en detaljerad segmentering av olika utdelningsområden. Kunderna undviker onödigt "spill" och kan erhålla en högre effekt till bibehållen eller lägre totalkostnad. Försändelserna görs semi-adresserade dvs de är adresserade till en gatuadress och i förekommande fall till ett våningsplan, men inte till en enskild person. Marknaden för oadresserade försändelser utgör cirka 1,2 mil- jarder SEK i Sverige och CityMail förväntar sig att på sikt kunna ta en icke oväsentlig andel av denna marknad med den nya produkten. Under andra kvartalet träffades ett förlikningsavtal med Posten. Förliknings- avtalet resulterade i en nettoersättning till CityMail varav viss del in- täktsförts under det andra kvartalet och en mindre del på det tredje kvarta- let. En positiv nettoeffekt har därmed uppkommit i resultatet under det tredje kvartalet. Kostnader CityMails rörelsekostnader för de första nio månaderna 1999 uppgick till 303,1 (275,2) MSEK. Ökningen mellan åren förklaras av de satsningar som gjordes un- der 1998 på utbyggnad av säljorganisationen och en ökad dimensionering av ut- delningsorganisationen. Under det tredje kvartalet 1999 uppgick rörelsekostnaderna till 97,9 MSEK, en minskning med 4 MSEK jämfört med andra kvartalet 1999. Under den gångna perioden har beslut fattats om att förändra utdelningsstruk- turen från och med början av år 2000. CityMails tjänst utvecklas till att om- fatta varje arbetsdag i veckan i ett rullande tredagars schema. Utdelningstak- ten för ett utskick kommer att vara tre dagar från inleveransdag, jämnt förde- lat på dessa dagar. Avsikten är att fördela volymerna jämnare varigenom betydande förbättring av kapacitetsutnyttjandet och därmed kostnadsbesparingar kan åstadkommas. En kostnadsreduktion på omkring 10% beräknas erhållas. Vederbörliga fackliga för- handlingar pågår. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00400/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00400/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar