Prognos för helåret 1998 nedjusteras till ca -40 Mkr

* Prognos för helåret 1998 nedjusteras till ca -40 Mkr * Årsresultatet förbättras med cirka 50 Mkr jämfört med 1997 * Break even har uppnåtts sedan augusti månad * Fortsatt hög försäljningstillväxt Inledning Styrelsen för CityMail har mot bakgrund av sommarens och höstens affärsutveckling funnit anledning att se över gjorda antaganden om bolagets finansiella utveckling och i samband därmed revidera tidigare lämnad prognos för helåret 1998. I syfte att tydligare åskådliggöra utvecklingen lämnas även preliminära uppgifter för tredje kvartalet 1998. Slutliga uppgifter för tredje kvartalet kommer att offentliggöras i ordinarie delårsrapport, vilken publiceras den 13 november 1998. Marknadsföring och kunder CityMail har fortsatt att bygga ut försäljningsorganisationen. Under perioden januari till juni 1998 har CityMails totala säljorganisation utökats från 15 till 28 personer. Den förstärkta säljstyrkan har medfört att ett större antal potentiella kunder har kunnat bearbetas. CityMail har lyckats öka antalet kunder netto från cirka 1 160 under 1997 till cirka 1 500 hittills under 1998. Kundtroheten under 1998 har varit mycket hög. Inför den prognos för bolagets resultat som presenterades i prospektet i maj 1998 gjordes en genomgång av potentiella storkunder. I dagsläget har CityMail tecknat avtal med i huvudsak samtliga av de potentiella storkunderna som låg i målsättningen. Bland dessa kunder kan nämnas ICA, Vattenfall, Bonniers och Readers Digest. Det är dock viktigt att notera att ledtiden mellan ett avtals undertecknande tills dess att full volym erhållits från en kund kan ta upp till sex månader. CityMail har erfarit att förväntade volymer från kunderna har blivit tidsmässigt förskjutna, se vidare "Intäkter". Intäkter För de första nio månaderna 1998 redovisar CityMail intäkter om 232,2 Mkr, en tillväxt om 29 procent jämfört med motsvarande period 1997. I prospektet som lades fram inför bolagets börsintroduktion lämnade styrelsen för CityMail en prognos för bolagets intäkter om 365 Mkr för helåret 1998. CityMails intäkter under tredje kvartalet 1998 uppgick till 75,6 Mkr, en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Denna ökning är lägre än vad som förväntades. Den främsta orsaken till att volymerna blivit lägre än förväntat är kundernas återhållsamhet med att fatta beslut rörande sin postdistribution inför det stundande beslutet i marknadsdomstolen gällande de så kallade zonpriserna (selektiv geografisk prissättning). Ärendet i marknadsdomstolen slutfördes den 23 september 1998 och domstolen förväntas meddela slutligt beslut i början av november 1998. Kundernas återhållsamhet bedöms även påverka intäkterna under fjärde kvartalet 1998, varför den tidigare förväntade kraftiga tillväxten under sista tertialet kommer att bli lägre än den i prospektet lämnade prognosen. Mot denna bakgrund finner styrelsen anledning att nedjustera prognosen för CityMails intäkter för helåret 1998 till ca 325 Mkr. Kostnader CityMails rörelsekostnader utgörs till cirka 70 procent av personalkostnader, varav huvuddelen avser utdelningsorganisationen. CityMail kan i endast begränsad omfattning reducera dessa kostnader då hela utdelningsorganisationen krävs för att upprätthålla servicegraden. Under tredje kvartalet 1998 uppgick CityMails kostnader till 90,9 Mkr jämfört med 84,1 Mkr för motsvarande period 1997. Kostnaderna för de första nio månaderna 1998 uppgick till 276,8 Mkr, vilket är i linje med budget. Styrelsen för CityMail bedömer att den i prospektet lämnade prognosen om kostnader på ca 365 Mkr håller. Resultat CityMails resultat för tredje kvartalet uppgick preliminärt till -15,2 Mkr, jämfört med -20,5 Mkr under motsvarande period 1997. Förlusten kan i sin helhet tillskrivas juli månad, en säsongsmässigt svag månad pga generellt låga volymer under semesterperioden. För augusti respektive september redovisar CityMail ett positivt resultat. Resultatet för de första nio månaderna 1998 uppgick till -44,6 Mkr, jämfört med -63,7 Mkr motsvarande period 1997. Verksamheten i Stockholmsområdet, som svarar för mer än 80% av företagets omsättning, visade under augusti och september en vinstmarginal efter avskrivningar på mer än 8%. Verksamheterna i Göteborg och Malmö har en kontinuerlig volymtillväxt men visar fortfarande förluster under augusti och september. Finansiell ställning Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 1998 till 33 Mkr. CityMail uppvisade under augusti och september ett positivt kassaflöde. Reviderad prognos I prospektet som presenterades inför börsintroduktionen lämnade styrelsen för CityMail en prognos att bolaget för helåret 1998 skulle redovisa ett nollresultat. Mot bakgrund av utvecklingen av bolagets intäktsutveckling har styrelsen för CityMail beslutat att lämna en reviderad prognos för resultatet för helåret 1998. På basis av ovan redovisade intäkter och kostnader bedömer styrelsen för CityMail att helårsresultatet för bolaget kommer att uppgå till ca -40 Mkr, en förbättring med cirka 50 Mkr jämfört med 1997. CityMails resultat är mycket volymkänsligt. Försäljningsavvikelsen, som uppgår till mindre än 10 procent mot vad som budgeterats, slår direkt mot bolagets resultat, eftersom kostnaderna i det kortare perspektivet inte kan justeras mer än marginellt. Styrelsen för CityMail lämnade i prospektet även en prognos för beräknat helårsresultat 1999. Styrelsen står fast i sin uppfattning att utvecklingen under 1999 bedöms medföra ett väsentligt förbättrat resultat för bolaget. Styrelsen har för avsikt att lämna en förnyad bedömning om resultatet för 1999 i den kommande delårsrapporten. Förslag till ny styrelse För att i styrelsen bättre reflektera de ägarförändringar som skedde i CityMail i samband med börsnoteringen och därefter har en extra bolagsstämma sammankallats till den 27 oktober 1998. Som meddelats i tidigare pressmeddelande 98-10-06 har till nyval i styrelsen föreslagits Jan Freese, tidigare generaldirektör vid Post- och Telestyrelsen, John Dunlop, VD för Royal Mail International och Bo Lundquist, tidigare VD för Esselte. I samband med val av styrelse har Sigvard Bahrke, Hans Karlander och Lars Krogsgaard undanbett sig omval. Delårsrapport CityMail kommer att publicera ordinarie delårsrapport för perioden januari- september 1998 med slutliga uppgifter den 13 november 1998. Kontaktpersoner Bror Anders Månsson, VD CityMail 08-709 43 00, 0708-80 25 28, bam@citymail.se Håkan Ohlsson, Informationsansvarig och vice VD CityMail 08-709 43 00, 070-752 42 01, hakan.o@citymail.se Besök oss gärna på vår hemsida: http://www.citymail.se/ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00440/981022.doc

Dokument & länkar