Kallelse till årsstämma 2006/2007

Aktieägarna i Clas Ohlson AB kallas härmed till årsstämma lördagen den 8 september 2007 kl. 11.00 vid företagets centrallager i Insjön. Registrering påbörjas kl. 09.45. Efter årsstämman serveras enklare lunch.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i förhandlingarna på årsstämman skall:

-dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast 3 september 2007.

-dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön, per fax 0247-444 25, tel 0247-444 00 eller

e-post order@clasohlson.se senast 4 september kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Biträden skall föranmälas på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att del­taga på årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara verkställd före 3 september 2007.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning sker med 4,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 12 september 2007. Den av årsstämman beslutade utdelningen beräknas utsändas den 17 september 2007.

Förslag till val av styrelse

Carl-Henric Enhörning och Gert Karnberger har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Anders Moberg, Elisabet Salander Björklund, Lottie Svedenstedt, Björn Haid och Urban Jansson. Nyval föreslås av Klas Balkow och Cecilia Tufvesson-Marlow. Anders Moberg föreslås bli styrelsens ordförande. Vidare föreslås att arvode skall utgå med 400 000 kr till ordföranden och 200 000 kr till övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är fast anställda i bolaget. Arvode till styrelsens utskott: Ordförande 100 000 kr samt ledamot 50 000 kr. Samtliga föreslagna arvoden är oförändrade mot föregående år.

Information angående föreslagna till nyval:

Klas Balkow, född 1965, är tidigare av styrelsen utsedd som ny vd och koncernchef för Clas Ohlson med tillträde senast vid kalenderårsskiftet. Klas Balkow är vice ordförande i Sveriges Annonsörer samt ledamot i Däckia AB och Fujifilm Sverige AB. Aktieinnehav i Clas Ohlson: 0 st.

Cecilia Tufvesson-Marlow, född 1960, vd på JC/J-Store, ledamot i Catella Fondförvaltning. Oberoende, aktieinnehav i Clas Ohlson: 0 st.

Information angående övriga ledamöter framgår av årsredovisningen.

Förslag till val av revisorer

Nuvarande revisor (PricewatherhouseCoopers) är vald intill årsstämma för 2007/2008 varför inga val skall ske på årsstämman. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Förslag till val av valberedning

Föreslås att till valberedning, för att föreslå styrelse och revisorer vid kommande bolagsstämma där styrelse och revisorer ska utses, omväljes: Elisabet Salander Björklund, Per Karlsson samt nyval av Lars Öhrstedt, vice vd, AFA Försäkring. Arvode till valberedningen: Ordförande 100 000 kr samt ledamot 50 000 kr.

Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Bo Berggren till att leda årsstämman.

Ärenden

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för 2006/2007

9. Frågestund

10. Beslut

• om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för 2006/2007

• om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

• om avstämningsdag för beslutad utdelning

• om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

13. Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av valberedning och arvode

15. Beslut om riktlinjer för ersättningar

16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen

17. Stämmans avslutande

Insjön i augusti 2007 Styrelsen

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera