Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 13 september 2008

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 13 september 2008 sin årsstämma för verksamhetsåret 2007/08 i Insjön varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 12 augusti 2008 och den fullständiga kallelsen till årsstämman.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 5,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 17 september 2008. Utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB den 22 september 2008.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Anders Moberg, Björn Haid, Lottie Svedenstedt, Elisabet Salander Björklund, Urban Jansson, Cecilia Tufvesson-Marlow och Klas Balkow. Anders Moberg valdes till styrelsens ordförande.

Revisorer

Sedan tidigare är den auktoriserade revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vald som revisor intill årsstämman 2008.

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Valberedning

Bolagsstämman valde en valberedning bestående av Elisabet Salander Björklund, Per Karlsson och Lars Öhrstedt (AFA Försäkring). Elisabet Salander Björklund valdes till ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2009"), med en löptid på sju år. Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2009, syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:

# Förvärv får ske av högst 930 000 aktier av serie B.

# Aktierna får förvärvas på Nordiska Börsen i Stockholm.

# Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

# Betalning av aktierna skall erläggas kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive sociala avgifter) i anledning av LTI 2009.

B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

# Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

# Aktierna får överlåtas på Nordiska Börsen i Stockholm.

# Överlåtelse av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

# Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Överlåtelse får ske i syfte att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvas för att säkra förpliktelser inom ramen för LTI 2008 och LTI 2009.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna aktier enligt följande:

# Högst 715 000 aktier av serie B får överlåtas.

# Rätt att erhålla aktier skall tillkomma deltagarna i LTI 2009.

# Aktier skall kunna förvärvas från och med den 20 juni 2012 till och med den 30 april 2016. Betalning för aktierna skall ske tidigast 20 juni 2012 och senast den 15 maj 2016.

# Överlåtelser av aktierätter utställda enligt LTI 2009 kommer att ske vederlagsfritt.

# Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2009 kommer att ske till ett pris som motsvarar 110 procent av medeltalet av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för bolagets B-aktie på den Nordiska Börsen i Stockholm under en period av 10 börsdagar före förvärvsperiodens början (den 1 maj 2009).

Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2009.

Bolaget innehar för närvarande 645 000 aktier av serie B.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

För mer information kontakta:

Klas Balkow, vd

Telefon: 0247-444 00

eller

John Womack, informations- och ir-chef

Telefon: 070-678 2499

Clas Ohlson AB (publ) grundades 1918 i Insjön, Dalarna. Koncernen omsätter i dag cirka 4,6 miljarder kronor och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi har cirka 3 000 anställda. Sortimentet omfattar 15 000 artiklar inom bl.a. elektronik, el, verktyg, datortillbehör, mobiltelefontillbehör, biltillbehör, båttillbehör, beslag, urverk, TV-stereo, foto-optik, kontorsmaterial och hushållsartiklar. Försäljningen sker främst genom egna butiker i Sverige, Norge och Finland. Under 2008/09 planeras de första butiksetableringarna i Storbritannien.

Om oss

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com.

Prenumerera