Bokslutskommuniké för period 1 januari – 31 december 2016

År januari-dec 2016 i sammandrag

 • Intäkter under året uppgick till 1 038 kSEK (840 kSEK).
 • Resultat före skatt, - 2 834 kSEK (-2 266 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 914 kSEK (7 749 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 3 840 kSEK (6 903 kSEK) vid periodens slut.

Kvartal 4, oktober-december 2016 i sammandrag

 • Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 550 kSEK (733 kSEK).
 • Resultat före skatt, -468 kSEK (-68 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 914 kSEK (7 749 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 3 840 kSEK (6 903 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Årets resultat före skatt uppgick till -2 834 kSEK (- 2 266 kSEK) eller – 0,38 kr (-0,30 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 7 500 000 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 840 kSEK (6 903 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Förslag till vinstutdelning

Ingen utdelning föreslås.

Väsentliga händelser under perioden

 • Försäljningen ökade från 409 000 kr till 912 000 kr, dvs mer än en fördubbling.
 • Cline har under perioden fortsatt produktutvecklingsarbetet inom ramen för det VINNOVA-projekt avseende cancermetastasering som Cline rapporterat i ett PM i november 2015.
 • Ur detta projekt har ett bolag, Liv Diagnostics AB, delvis ägt av till Cline närstående personer, bildats som börjat köpa produkter av Cline. Detta projekt förväntas generera framtida inkomster för Cline, all försäljning sker till listpriser.
 • Ytterligare order från en stamcellsforskargrupp vid Göteborgs Universitet som arbetar med broskstamceller. Även här har Cline inlett ett samarbete som går ut på att verifiera användbarheten av Clines teknologi inom detta subsegment.
 • Japansk distributör, Funakoshi, har i början av april lanserat Clines produkter på den japanska marknaden och vidare säljaktiviteter planeras tillsammans med dem under de kommande kvartalen. Under oktober månad besökte vi och utbildade ca 30 av deras personal och sambesökte kunder.
 • Avtal har slutits med en ny distributör i Frankrike, Interchim, som är en distributör av forskningsprodukter i Frankrike, men som också har verksamhet i England och USA.
 • Cline ställde ut på ISSCR (International Society for Stem Cell Research) årliga kongress i San Fransisco. Drygt 4600 stamcellsforskare från hela världen, dvs. Clines målgrupp, deltog i kongressen under fyra dagar. Precis som förra året var målet för Cline högt satt: att hitta 200 intresserade potentiella kunder s.k. ”leads”. Cirka 60 % av dessa var från USA. Flera kontakter kom från större biofarmaföretag vilket vi ser som ytterst intressant.
 • Cline Scientific ställde under februari, tillsammans med vår distributör Biotrend, ut på en konferens för stamcellsforskning i Dresden. Konferensen och utställningen organiserades av ISSCR (International Society for Stem Cell Research) och CRTD (Center for regenerative therapies TU Dresden) och besöktes av ca 400 stamcellsforskare.
 • Cline deltog och ställde ut vid German Society for Stem Cell Research (GSCN) konferens tillsammans med vår tyska partner Biotrend.
 • Cline deltog som ett av 10 svenska företag i den svenska delegationen på BioJapan 2016, en Life Science utställning i Tokyo där möten med 20 företag genomfördes.
 • Publikationen ”Insights on proximity effect and multiphoton induced luminescence from gold nanospheres in far field optical microscopy” publicerades i Applied Physics Letters. Artikeln kommer från ett samarbete med en forskargrupp på Chalmers Tekniska Högskola och handlar om hur nanoteknologin kan användas i diagnostik. Clines gradientytor användes som ett verktyg i denna studie.
 • Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, dvs ägaren till Chalmers, har köpt in sig i Cline som en långsiktig investerare enligt tidigare pressmeddelande. Stiftelsen blir i och med detta en av de fyra största ägarna i bolaget. Se PM från 22 april, 2016.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Amerikanska patentverket meddelar ett ”Notice of Allowance” för Clines gradientteknologi vilket innebär att ett patentgodkännande är nära förestående.
 • Ytterligare order från en forskargrupp i Lund som utvecklar ett nytt test för klinisk rutindiagnostik.

VD kommentar

”Under 2016 mer än fördubblades Clines försäljning, främst nanogradienter baserade på vår patenterade teknologi. Försäljningen är naturligtvis ännu inte stor, men dock närmare en miljon.

Vi har fortsatt lagt det mesta av våra ansträngningar på att arbeta upp kundkontakter och att med vissa av dessa skapa samarbeten. Detta arbete är tidskrävande, men det är likväl en viktig del i att skapa omsättning i Cline. Vi har startat arbete med fyra nya distributörer och vi kommer fortsätta att växa detta nätverk av säljkanaler.

Vi tror oss också kunna utvidga vårt produkterbjudande till fler områden vilket ytterligare ökar potentialen för Cline. På grund av utvidgningen av vårt produktsortiment överväger vi att anställa egna säljresurser för att komplettera nätverket av distributörer på vissa strategiska marknader. För att nå våra mål är det en förutsättning att skapa en kundbas som skall resultera i att Cline via försäljning kan växa organiskt till ett självständigt företag på en internationell marknad.

Ett intressant kundexempel är en forskargrupp på Stanford University i Kalifornien som utvärderar vår gradientteknologi i sin forskning kring WNT-proteiner och tumörbildning. Wnt är en så kallad pathway i cellsammanhang vilken är välkänd och föremål för mycket forskning då den studeras runt om i världen inom cancerforskningen. Vi ser detta test på Stanford som ett av många spännande test för att etablera Clines teknologi inom cancerforskning och läkemedelsutveckling. 

En annan forskare vid Sahlgrenska Akademin, Assisterande Professor Stina Simonsson, har i sin forskning kring stamceller och broskbildning nyligen visat att det med Clines metod går att styra stamcellers utveckling med mycket hög precision för att sedan selektera och skala upp produktionen av stamcellerna på ett sätt som inte annars är möjligt. Det är precis denna process som Cline vill möjliggöra och etablera inom stamcellsindustrin, där sådana lösningar kan visa sig vara avgörande för att vidareutveckla stamcellsprodukter för användning inom cellterapi och läkemedelsutveckling. 

Båda dessa kunder är bra exempel på kunders vilja att testa och använda Clines teknologi och visar på den stora potential våra produkter har på en global marknad.

En lite mer oväntad förfrågan på nanopartiklar kom från en forskargrupp i Lund som arbetar på ett diagnostiskt rutintest för njursjukdomar. Även om ordervärdet så här långt är modest så hoppas vi alla förstår att potentialen för en komponent i en produkt inom rutindiagnostik, normalt en högvolym-applikation, är minst sagt kittlande. Vår expertis inom tillverkning av nanopartiklar, vilket vi tillverkar själva som en komponent till våra gradientytor, kan här utvecklas till ett eget affärsområde med en storkommersiell potential. Våra nanopartiklar används dessutom fortsatt av ett flertal kunder vilket har lett till ett antal vetenskapliga publikationer de senaste åren.

Vi har under 2016 börjat sälja en ny typ av produkt till ett cancerforskningsprojekt som nyligen bolagiserats. Detta projekt kommer att vara en ypperlig referens för våra gradientprodukter dels inom cancerforskningsområdet och dels inom diagnostikområdet. Båda dessa Life Science-segment har en mycket stor försäljningspotential för Cline när vi kan visa på ett innovativt referensprojekt som Liv Diagnostics AB har en chans att bli.

Arbetet som utfördes under 2016 lägger grunden för hur vi kommer att lyckas de kommande åren. Cline är nu i en position där en ökad satsning på närvaro i de valda strategiska marknaderna kommer att ge mycket goda resultat. Vi har hittills lyckats att med små medel ta oss ut på en internationell marknad, ökat vår försäljning, knutit ett mycket lovande diagnostikprojekt till oss samt startat uppbyggnaden av ett internationellt nätverk av säljkanaler. Nu vill vi fortsätta på denna linje, vidareutveckla vår produktportfölj genom att anpassa vår teknologi och börja växa på allvar. Vi tror att värdepotentialen i Bolaget är fantastisk och ser fram emot ett nytt spännande år med Cline!”

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Årsredovisning

Årsredovisning kommer att publiceras 27 feb, 2017 på bolagets hemsida samt AktieTorgets hemsida.

Årsstämma kommer att hållas 20 mars i Göteborg

Kvartalsredogörelse 1 kommer att publiceras 5:e maj

Information om verksamheten

Cline Scientifics verksamhet omfattar utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på nanoteknologi ämnade för biomedicinsk forskning och produktion. Produkterna är uppdelade i tre olika produktgrupper: nanopartiklar, nanoytor, samt nano gradientytor. Av dessa är den sistnämnda täckt av ett patent samt ett antal patentansökningar i olika marknader. Företaget har som policy att alltid utvärdera om nya produkter är patenterbara.

Göteborg den 17 februari 2017

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Åke Holmquist, Styrelseordförande

Ann-Christine Hvittfeldt

Clas Bolander

Helena Herlogsson

Patrik Sundh, VD

Resultaträkning  okt-dec 2016 okt-dec 2015 jan-dec 2016 jan-dec 2015
Rörelseintäkter
   Nettoomsättning 547 325 353 749 911 849 409 473
   Övriga rörelseintäkter 3 420 379 687 126 343 430 063
Summa rörelseintäkter 550 745 733 436 1 038 192 839 536
Rörelsekostnader
   Råvaror och förnödenheter -113 935 -17 873 -206 227 -80 213
   Övriga externa kostnader -750 306 -606 432 -2 694 890 -2 429 067
   Personalkostnader -124 402 -159 432 -913 393 -547 647
   Avskrivning av materiella -7 341 -4 700  -24 844 -16 516 
   anläggningstillgångar
   Avskrivning av immateriella   -12 717 0 -12 717 0
   anläggningstillgångar
   Övriga rörelsekostnader -3 420 -2 512 -4 995 -2 560
Summa rörelsekostnader -1 012 121 -790 949 -3 857 066 -3 076 003
Rörelseresultat -461 376 -57 513 -2 818 874 -2 236 467
Finansiella poster
   Ränteintäkter 1 3 13 532
   Räntekostnader -6 933 -10 214 -15 226 -30 213
Summa finansiella poster -6 932 -10 211 -15 213 -29 681
Resultat efter finansiella poster -468 308 -67 724 -2 834 087 -2 266 148
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0
Periodens resultat -468 308 -67 724 -2 834 087  -2 266 148 


Balansräkning  31 december 2016 31 december 2015
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 777 620 777 620
   Patent 583 794 477 476
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 361 414 1 255 096
Materiella anläggningstillgångar
   Inventarier och verktyg 82 128 49 359
Summa materiella anläggningstillgångar 82 128 49 359
Summa anläggningstillgångar 1 443 542 1 304 455
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
   Kundfordringar 684 511 442 188
   Övriga kortfristiga fordringar 2 805 2 459
   Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 75 400 146 806
Summa kortfristiga fordringar 762 716 591 453
Kassa och bank 3 840 667 6 903 385
Summa omsättningstillgångar 4 603 383 7 494 838
Summa tillgångar 6 046 925 8 799 293
Eget kapital och skulder 
Eget kapital
Bundet eget kapital
   Aktiekapital  750 000 750 000
Summa bundet eget kapital 750 000 750 000
Fritt eget kapital
   Balanserat resultat 6 998 506  170 110 
   Överkursfond 0 9 094 544
   Periodens resultat -2 834 087 -2 266 148 
Summa fritt eget kapital 4 164 419 6 998 506
Totalt eget kapital 4 914 419 7 748 506
Långfristiga skulder
   Övriga långfristiga skulder 827 028 842 502 
Summa långfristiga skulder 827 028 842 502 
Kortfristiga skulder
   Kortfristig del av långfristig skuld 0 5000
   Leverantörsskulder 170 541 119 170
   Övriga kortfristiga skulder 79 917 51 365
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 55 020 35 750
Summa skulder 305 477 208 285
Summa eget kapital och skulder 6 046 925 8 799 293
Kassaflödesanalys  jan-dec 2016 jan-dec 2015
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat  -2 834 087 -2 236 467
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar 37 561 16 516
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
betalda räntor och inkomstskatter -2 796 526 -2 219 951
   Erhållen ränta 13 532
   Erlagd ränta -15 226 -30 213
Kassaflöde från den löpande verksamheten
 före förändringar av rörelsekapital -2 811 739 -2 249 632
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
   Ökning av rörelsefordringar -171 262 -582 248
   Minskning av rörelsefordringar 0 0
   Ökning av rörelseskulder 102 192 144 650
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 880 809 -2 687 230
Investeringsverksamheten
   Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -119 035 -89 542
   Förvärv av materiella anläggningstillgångar -42 400 -42 054
Kassaflöde från investeringsverksamheten -161 435 -131 596
Finanseringsverksamheten
   Nyemission 0 9 264 544
   Amortering av skuld -20 474 -393 610
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 474 8 870 934
Året kassaflöde -3 062 718 6 052 108
Likvida medel vid årets början 6 903 385 851 277
Likvida medel vid årets slut 3 840 667 6 903 385

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regler).

Jämförelsetal i denna kommuniké avser räkenskapsperiod, 2015-01-01--2015-12-31

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna bokslutskommuniké beskrivs närmare i noter till årsredovisning 2015.

Nästa redovisningstillfälle

Årsredovisning kommer att publiceras den 27:e februari på bolagets hemsida www.clinescientific.com samt AktieTorgets hemsida.

Årsstämma kommer att hållas 20:e mars i Göteborg

Kvartalsredogörelse 1 kommer att publiceras 5:e maj, 2017

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. 

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 Februari 2017.

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Taggar:

Om oss

Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer förbrukningsvaror i form av små ytor baserade på unika nanogradienter och nanoytor designade för användning inom utveckling och produktion av stamcellsterapier och cancerdiagnostik.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Även om ordervärdet så här långt är modest så hoppas vi alla förstår att potentialen för en komponent i en produkt inom rutindiagnostik, normalt en högvolym-applikation, är minst sagt kittlande.
Patrik Sundh, VD