Bokslutskommuniké för period 1 januari – 31 december 2017

År januari-dec 2017 i sammandrag

  • Intäkter under året uppgick till 498 kSEK (1 038 kSEK).
  • Resultat före skatt, - 3 334 kSEK (-2 834 kSEK).
  • Summa eget kapital uppgick till 1 579 kSEK (4 914 kSEK) vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 4 373 kSEK (3 840 kSEK) vid periodens slut.

Kvartal 4, oktober-december 2017 i sammandrag

  • Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 118 kSEK (550 kSEK).
  • Resultat före skatt, -1 121 kSEK (-468 kSEK).
  • Summa eget kapital uppgick till 1 579 kSEK (4 914 kSEK) vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 4 373 kSEK (3 840 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Årets resultat före skatt uppgick till -3 334 kSEK (- 2 834 kSEK) eller – 0,44 kr (-0,38 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 7 500 000 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 373 kSEK (3 840 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Förslag till vinstutdelning

Ingen utdelning föreslås.

Väsentliga händelser under perioden

Samarbetsprojektet med Karolinska Universitetet och bolaget Liv Diagnostics avslutas på projektbasis och går över i en produktutvecklingsfas där målet blir att testa den diagnostiska prototypen på kliniskt material.

Patentansökningar på Clines teknologi godkänns i USA, Europa samt Japan.

Cline säkrar tillgång till cellodlingslabb i Astra Zenecas BioVenture Hub där både vidareutveckling av Clines produkter och kundspecifika projekt kan utföras.

Cline erhåller order från företaget Liv Diagnostics på ca 700 000 SEK, med planerad leverans under första halvan av 2018.

Utställning på mindre konferens i Schweiz (ISSCR). Ca 300 besökare. Kund presenterade poster baserat på Clines produkter. 

Återkommande orders från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Oslo Universitet beställer gradientytor för stamcell- och läkemedelsforskning.

Utställning på ELRIG som hölls i AstrasZenecas lokaler i Mölndal.

Utställning på stamcellsmöte i Münster.

Dialog med tre distributörer, en i Schweiz och två i Sydkorea.

Docent Daniel Aili, Linköpings Universitet, publicerar forskning i den vetenskapliga tidskriften Nature, där man använt Clines nanopartiklar.

Flertalet försäljningar av standard- och kundanpassade nanopartiklar har gjorts till Hong Kong, Uppsala och Lund där produkterna används i klinisk forskning.

Flertalet förfrågningar på Clines nanopartiklar från kommersiella aktörer för användning i humandiagnostik.

Helägt dotterbolag, Cline Scientific Inc, har startats i USA, för att förbereda en etablering i Nordamerika.

I samband med ett utköp av en tidig investerare förvärvar Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och VD Patrik Sundh 108 000 Cline-B aktier.

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola ställer ut ett lån på 3MSEK till Cline. Två storägare, Niklas Holmquist och Patrik Sundh garanterar lånet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Cline tecknar licensavtal med Liv Diagnostics AB.

Cline tecknar avtal med AstraZeneca om labblokaler. Avtal tecknas även med Askungen Förvaltning om kontor.

Cline utökar samarbete med stamcellsforskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Clines teknologi används här för att bilda broskceller för cellterapisyfte.

VD kommentar

”Vi är glada åt att kärnan i vår verksamhet, vår gradient nanoteknologi, under året erhållit godkända patent på samtliga strategiska marknader; USA, Europa, Japan & Kina. Med godkända patent har vi nu trygghet att skapa stora bestående värden med kunder via större licensavtal.

Vår mission för att skapa värde i Cline går ut på att placera vår teknologi i banbrytande sammanhang inom Life Science, må det vara inom cancerdiagnostik eller cellstyrning för utveckling och produktion av stamcellsterapier. Vi gör detta genom att sälja egentillverkade produkter, som skall leda till fördjupade samarbeten och integrering av vår patenterade teknologi i produkter som säljs i hög volym.

Under året har vi lyckats ta viktiga steg i denna riktning och ämnar fortsätta att öka värdet i Cline via mer försäljning och fler strategiska samarbeten med intressanta partners.

Med ett nyligen tecknat licensavtal med Liv Diagnostics AB samt en ökad takt på försäljning till detta bolag så känner vi oss säkra på att deras projekt åter växlar upp sin utvecklingstakt, ett bevis på att vår affärsmodell fungerar. Den temporärt minskade försäljningen under året härrör från den tid då Liv flyttade sin verksamhet från Karolinska Institutet till Astra Zeneca BioVentureHub, vilket tog ca 6 månader med uppbyggnad av egen utrustning och lab. Under denna tid användes inga ytor, sålunda minskade vår försäljning till denna kund.

Vi kommer under våren att växla upp och omlokalisera vår verksamhet till Mölndal, där vi får tillgång till större och bättre utrustade labb hos AstraZeneca, samt kontor i närheten där vi har utrymme att växa. Tanken bakom denna flytt är att möjliggöra för Cline att jobba närmare kunder, bl. a. genom tillgång till eget cellodlingslabb där kunders experiment kan utföras, men även genom bättre infrastruktur och närhet till en miljö som gynnar Life Science-innovationer.

Arbetet som utfördes under 2017 fortsätter att lägga en grund för hur vi kommer att lyckas de kommande åren. Cline är nu i en position där en ökad satsning på närvaro i de valda strategiska marknaderna hos utvalda kunder/partners kommer att ge mycket goda resultat på sikt. Vi har hittills lyckats att med små medel ta oss ut på en internationell marknad, ökat vår försäljning, knutit ett mycket lovande diagnostikprojekt till oss samt startat uppbyggnaden av ett internationellt nätverk av säljkanaler. Nu vill vi fortsätta på denna linje, vidareutveckla vår produktportfölj genom att anpassa vår teknologi och börja växa på allvar. Vi tror att värdepotentialen i Bolaget är fantastisk och ser fram emot ett spännande 2018 med Cline!”      

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Information om verksamheten

Cline Scientifics verksamhet omfattar utveckling, marknadsföring och försäljning av produkter baserade på nanoteknologi ämnade för biomedicinsk forskning och produktion. Produkterna är uppdelade i tre olika produktgrupper: nanopartiklar, nanoytor, samt nano gradientytor. Av dessa är den sistnämnda täckt av ett patent samt ett antal patentansökningar i olika marknader. Företaget har som policy att alltid utvärdera om nya produkter är patenterbara.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regler).

Jämförelsetal i denna kommuniké avser räkenskapsperiod, 2016-01-01 – 2016-12-31

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna bokslutskommuniké beskrivs närmare i noter till årsredovisning 2015.

Nästa redovisningstillfälle

Årsredovisning kommer att publiceras den 10 april, 2018 på bolagets hemsida www.clinescientific.com samt AktieTorgets hemsida.

Årsstämma kommer att hållas 2 maj, 2018 i Göteborg

Kvartalsredogörelse 1 kommer att publiceras 7 maj, 2018

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Göteborg den 23 februari 2018

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Ann-Christine Hvittfeldt, Styrelseordförande

Clas Bolander

Helena Herlogsson

Arne Ferstad

Patrik Sundh, VD

Resultaträkning  okt-dec 2017 okt-dec 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016
Rörelseintäkter
   Nettoomsättning 76 983 547 325 457 231  911 849
   Övriga rörelseintäkter 41 420 3 420 41 421 126 343
Summa rörelseintäkter 118 403 550 745 498 652 1 038 192
Rörelsekostnader
   Råvaror och förnödenheter -33 453 -113 935 -114 680 -206 227
   Övriga externa kostnader -1 041 026 -750 306 -3 093 351 -2 694 890
   Personalkostnader -147 787 -124 402 -577 515 -913 393
   Avskrivning av materiella -5 056 -7 341 -22 281 -24 844
   anläggningstillgångar
   Avskrivning av immateriella   -0 -12 717 0  -12 717
   anläggningstillgångar
   Övriga rörelsekostnader 1 681 -3 420 -4 923 -4 995
Summa rörelsekostnader -1 225 641 -1 012 121 -3 812 750  -3 857 066
Rörelseresultat -1 107 237 -461 376 -3 314 098 -2 818 874
Finansiella poster
   Ränteintäkter 0 1 0 13
   Räntekostnader -13 806 -6 933 -20 481 -15 226
Summa finansiella poster -13 806 -6 932 -20 481 -15 213
Resultat efter finansiella poster -1 121 043 -468 308 -3 334 579 -2 834 087
Skatt på periodens resultat 0 0 0 0
Periodens resultat -1 121 043 -468 308 -3 334 579  -2 834 087 


Balansräkning  31 december 2017 31 december 2016
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 777 620  777 620
   Patent 765 664 583 794
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 543 284 1 361 414
Materiella anläggningstillgångar
   Inventarier och verktyg 59 848 82 128
Summa materiella anläggningstillgångar 59 848 82 128
Summa anläggningstillgångar 1 603 132 1 443 542
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
   Kundfordringar 14 205 684 511
   Övriga kortfristiga fordringar 120 524 2 805
   Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 87 448 75 400
Summa kortfristiga fordringar 222 177 762 716
Kassa och bank 4 373 648 3 840 667
Summa omsättningstillgångar 4 595 825 4 603 383
Summa tillgångar 6 198 957 6 046 925
Eget kapital och skulder 
Eget kapital
Bundet eget kapital
   Aktiekapital 750 000  750 000
Summa bundet eget kapital 750 000 750 000
Fritt eget kapital
   Balanserat resultat 4 164 419 6 998 506 
   Överkursfond 0 0
   Periodens resultat -3 334 579 -2 834 087
Summa fritt eget kapital 829 840 4 164 419
Totalt eget kapital 1 579 840 4 914 419
Långfristiga skulder
   Övriga långfristiga skulder 827 028 827 028
Summa långfristiga skulder 827 028 827 028
Kortfristiga skulder
   Leverantörsskulder 479 913 170 541
   Övriga kortfristiga skulder 3 027 426 79 917
   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 284 750 55 020
Summa skulder 3 792 089 305 477
Summa eget kapital och skulder 6 198 957 6 046 925
Kassaflödesanalys  jan-dec 2017 jan-dec 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 314 098 -2 834 087 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar 22 281 37 561
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
betalda räntor och inkomstskatter -3 291 817 -2 796 526
   Erhållen ränta 0 13
   Erlagd ränta -20 481 -15 226
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -3 312 298 -2 811 739
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
   Ökning av rörelsefordringar 0 -171 262
   Minskning av rörelsefordringar 540 538 0
   Ökning av rörelseskulder 218 111 102 192
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 285 149 -2 880 809
Investeringsverksamheten
   Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -181 870 -119 035
   Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -42 400
Kassaflöde från investeringsverksamheten -181 870 -161 435
Finanseringsverksamheten
   Nyemission 0 0
   Upptagna lån 3 000 000 0
   Amortering av skuld 0 -20 474
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 000 0000 -20 474
Året kassaflöde 532 981 -3 062 718
Likvida medel vid årets början 3 840 667 6 903 385
Likvida medel vid årets slut 4 373 648 3 840 667

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar