Cline genomför nyemission

Styrelsen i Cline Scientific AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 mars 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Clines mission är att skapa värde genom att placera Bolagets teknologi i banbrytande sammanhang inom Life Science-området cellbiologi, till exempel som nyckelkomponent inom cancerdiagnostik eller cellstyrning för utveckling och produktion av stamcellsterapier. Detta åstadkoms på två sätt varav i det första Bolaget säljer egentillverkade produkter som skall leda till fördjupade samarbeten och integrering av Bolagets patenterade teknologi i kunders produkter. Det andra steget, vilket är där den stora värdeskapande potentialen ligger, infaller när kunders produkter lanseras och säljs i hög volym och Clines teknologi licensieras ut och då inbringar licens och/eller royaltyinkomster. Ett första licensavtal är redan tecknat med Liv Diagnostics, ett bolag som utvecklar en helt ny typ av cellbaserad diagnostik för metastaserande bröstcancer. Ytterligare milestones som uppnåddes under 2017 var att Clines nanogradient teknologi under året erhöll godkända patent på samtliga strategiska marknader; USA, Europa, Japan och Kina. Med godkända patent har Cline nu trygghet att skapa stora bestående värden med kunder via ytterligare, större licensavtal.

Cline ämnar under 2018 fortsätta expandera via mer försäljning och fler strategiska samarbeten med intressanta partners. Under våren 2018 kommer Bolaget att växla upp och omlokalisera sin verksamhet till Mölndal, där Cline får tillgång till större och bättre utrustade labb hos AstraZeneca, samt kontor i närheten där de har utrymme att växa. Tanken bakom denna flytt är att möjliggöra för Cline att jobba närmare kunder, bl. a. genom tillgång till eget cellodlingslabb där kunders experiment kan utföras, men även genom bättre infrastruktur och närhet till en miljö som gynnar Life Science-innovationer. Föreliggande nyemission genomförs i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolaget.

Villkor för nyemissionen 

-       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt. 

-       För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. 

-       Emissionskursen är 6,50 SEK per aktie. 

-       Nyemissionen omfattar högst 1 250 000 aktier. 

Tidsplan för nyemissionen 

-       Teckningsperiod 13 mars – 28 mars 2018.

-       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 5 mars 2018. 

-       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 6 mars 2018. 

-       Avstämningsdag är 7 mars 2018. 

-       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 28 mars 2018. 

-       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 

-       Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 mars – 26 mars 2018.

-       Handel med BTA kommer att ske från och med den 13 mars 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av april 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.clinescientific.com, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018. 

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 

Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Cline Scientific AB (publ)                                                       Telefon: 031-387 55 55

Carl Skottsbergs gata 22 B                                                      E-post: info@clinescientific.com 

413 19 GÖTEBORG                                                                Hemsida: www.clinescientific.com 

Taggar:

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera