Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 2:e maj 2018.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman. Stämman godkände föreslagen vinstdisposition.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Ordförande Ann-Christine Hvittfeldt samt Helena Herlogsson och Patrik Sundh omvaldes medan Clas Bolander och Arne Ferstad avtackades efter väl utfört arbete.

Ny in i Clines styrelse valdes Christopher Steele som tidigare presenterats i ett PM 180502.

Stämman beslutade att oförändrade styrelsearvoden skall gälla för 2018.

Revisor:

Till revisor utsågs Auktoriserad Revisor Stefan Kylebäck.

Revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 200 000 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

De förväntade besluten fattades på årsstämman vilket ger oss, vad vi anser vara, bästa möjliga förutsättningar för vår fortsatta verksamhet. Nu jobbar vi tillsammans vidare framåt.” - säger Patrik Sundh, VD Cline Scientific AB.

För frågor om Cline Scientific och deras produkter, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD

E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 

Telefon: 0703-585 088

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål. 

Cline Scientific AB (publ)                                                       Telefon: 031-387 55 55

Carl Skottsbergs gata 22 B                                                      E-post: info@clinescientific.com 

413 19 GÖTEBORG                                                                Hemsida: www.clinescientific.com 

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar