Kvartalsredogörelse 1 Juli – 30 Sept 2015

Period januari - september 2015 i sammandrag

 • Intäkter under årets 9 månader uppgick till 106 kSEK (85 kSEK).
 • Resultat före skatt, -2 198 kSEK (- 1 020 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 8 288 kSEK (1 318 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 7 356 kSEK (1 396 kSEK) vid periodens slut.

Kvartal juli - september 2015 i sammandrag

 • Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 0,3 kSEK (21 kSEK).
 • Resultat före skatt, -686 kSEK (- 681 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 8 288 kSEK (1 318 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 7 356 kSEK (1 396 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat för det tredje kvartalet före skatt uppgick till -686 kSEK (- 681 kSEK) eller -0,09 kr (- 5,87 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 7 500 000 stycken (116 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 356 kSEK (1 396 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Sammanställning och återkoppling till 200 potentiella kunder som visat intresse för Clines produkter och teknologi på ISSCR-utställning 2015 i Stockholm.
 • Inlett satsning på marknaden för cancerforskning som ett nytt användningsområde för Clines produkter och teknologi.
 • Tecknat nytt avtal med distributör, Biotrend, på den tyska marknaden. Första utbildning och start av denna säljkanal utförd.
 • Slutförhandlingar med distributörer i Schweiz, Japan, Kalifornien
 • Svar på patentförelägganden från myndigheter i Japan & EU inskickade.
 • Vidareutveckling av kvalitetstester startad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Fördjupat samarbete med cancerforskningsgrupp på Karolinska Institutet där Clines gradientyta kommer att användas i ett forskningsprojekt rörande bröstcancer. Resultaten kommer att vara värdefulla för Cline i den fortsatta satsningen på cancerforskningsområdet.
 • Acceptans av avtalsförslag från säljkanal i Kalifornien, USA. Avtal kommer att signeras vid kombinerat distributörs- och kundbesök i början av november.

VD kommentar

”Under det senaste kvartalet har vi fortsatt enligt vår plan och intensifierat arbetet med att få igång företagets första internationella säljkanaler. Det har resulterat i en första distributör i Tyskland och ett par andra länder där endast slutförhandlingar återstår innan start av säljarbete kan påbörjas. Att kunna få hjälp med kundbearbetning på de stora marknaderna är av yttersta vikt för att Cline skall kunna börja växa organiskt och realisera våra förväntningar.

Att vi redan nu kan erbjuda våra produkter och teknologi till ytterligare en stor forskningsmarknad, den som gäller cancerforskning, gör oss till en än mer attraktiv leverantör för en distributör inom Life science området. Vårt fördjupade samarbete med en forskargrupp från Karolinska Institutet kommer att ge oss både erfarenhet och en utmärkt referens inom detta område.

Även om vi spenderar pengar så håller vi oss mer än väl inom våra budgetramar och ser inte att vår ekonomiska plan behöver ändras i något avseende. Vi är noga med våra resurser och försöker maximera effekten av allt vi företar oss. Så här långt har vi lyckats med det vi föresatt oss och ämnar fortsätta på denna inslagna väg.

Vi ser, som vi tidigare sagts, framtiden an med stor tillförsikt! ”

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Kommande rapport

Feb 29, 2016 Bokslutskommuniké

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.

Göteborg den 6 november, 2015

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Åke Holmquist, Styrelseordförande

Ann-Christine Hvittfeldt

Johan Bjurquist

Clas Bolander

Helena Herlogsson

Patrik Sundh, VD

Om företaget

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

En beskrivning av företagets teknologi finns på filmen: https://www.youtube.com/watch?v=iiK6lnWH0yo&feature=youtu.be

Cline Scientific AB                                                                                       Telefon: 031-387 55 55
Carl Skottsbergs gata 22 B                                                                              E-post: info@clinescientific.com
413 19 GÖTEBORG                                                                                       Hemsida: www.clinescientific.com

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar