Kvartalsredogörelse för period 1 januari – 31 mars 2018

Period januari - mars 2018 i sammandrag

 • Intäkter under första kvartalet uppgick till 73 kSEK (317) kSEK).
 • Resultat före skatt, -735 kSEK (- 571 kSEK).
 • Summa eget kapital uppgick till 844 kSEK (4 344 kSEK) vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 3 175 kSEK (2 792 kSEK) vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat för första kvartalet före skatt uppgick till -735 kSEK (-571 kSEK) eller - 0,09 kr (- 0,08 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 7 500 000 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 175 kSEK (2 792 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Cline startar samarbete med stamcellsforskare inom forskning och utveckling av stamcellsterapi för artros. Samarbetet skall påvisa nyttan av Clines teknologi inom denna typ av arbete. Initialt innebär samarbetet att ett examensarbete pågår som skall leda fram till en publikation. Detta avslutas under kvartal 2.
 • Cline har inlett ett pilotprojekt inom stamcellsterapi för diabetes typ-1 tillsammans med bolaget Pancryos. Clines teknologi skall utvärderas inom olika steg inom utvecklingen och produktion av specifika celler för användning i behandling och bot av Diabetes typ-1.
 • Ett avtal om utlicensiering av Clines teknologi till bolaget Liv Diagnostics har ingåtts. Licensen är avgränsad till användning av Clines teknologi inom forskning och utveckling av diagnostisk produkt för bestämning av metastaseringspotentialen av cancerceller inom bröstcancer.
 • Cline styrelse har beslutat att flytta verksamheten till Astra Bioventurehub i Mölndal. Cline kommer få tillgång till mer ändamålsenliga labb av högre standard samt cell-labb som ej tidigare varit tillgängligt.
 • Cline deltog på Swiss-Nordic bio i Schweiz för att utöka nätverket av institutionella investerare och fonder utanför Sverige.
 • Genomfört flertalet bolagspresentationer samt en nyemission.
 • I slutet av perioden så genomförde bolaget en nyemission som täcker bolagets finansiella behov en bit in på 2019. Nyemissionen innebar en utspädning om ca 13% för aktieägarna.

VD kommentar

”Clines år har startat bra med att flertalet viktiga milstolpar har uppnåtts.

Cline och Liv Diagnostics har ingått ett licensavtal. För Clines del säkerställer licensavtalet att Cline kommer erhålla licensintäkter den dag Liv går in i ett kommersiellt skede. Då kommer Cline även att få ersättning retroaktivt för den tid Liv utnyttjat en utvecklingslicens (dvs Cline får betalt retroaktivt för denna licens). Avtalet är i sig ett naturligt steg närmare ett kommersiellt avtal där Clines ambition är att erhålla en god royalty på försäljning. Den uppskattade marknaden för Liv’s produkt uppstiger till a 10 miljarder SEK per år inom endast bröstcancer. Liv har sedan en tid påbörjat dialoger med cancerkliniker i Norden för kommande kliniska tester av produkten samt påbörjat samtal med internationella läkemedelsbolag om samarbeten.

Inom stamcellsområdet används Clines teknologi flitigt inom forskning och utveckling av broskceller från IPS-stamceller sedan man ingått ett närmare samarbete med en forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ambitionen är att denna referensanvändning skall ge ringar på vattnet inom den internationella forskningsmarknaden där fler skall få upp ögonen för Clines unika erbjudande.

Ett första pilottest av Clines teknologi skall dessutom genomföras inom utveckling av en stamcellsterapi för Diabetes typ-1. Samarbetet görs med Pancryos, ett bolag sprunget ur Köpenhamns Universitet och Danstem, ett centrum för stamcellsforskning finansierat av NovoNordisk.

Detta är ett väldigt intressant område med extremt stor marknad där vi arbetar för att Clines teknologi skall få en viktig roll.

Dessa två högintressanta samarbeten inom stamcellsområdet hoppas vi endast är början på ett större antal den kommande tiden. Vi har beslutat att flytta hela Clines verksamhet till en tillväxtzon för innovativa idéer och bolag inom Life Science, där vi kommer få tillgång till infrastruktur som gör fler liknande samarbeten möjliga i större omfattning. Nya labb skall medföra en accelererad intern utveckling samt fler möjligheter till samarbeten och försäljning till kunder inom cellforskning.

Vi följer vår plan och ser med tillförsikt på en spännande närmaste framtid.”

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Kommande rapport

10 augusti, 2018

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.

Göteborg den 9 maj, 2018

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Ann-Christine Hvittfeldt, Styrelseordförande

Helena Herlogsson

Patrik Sundh, VD

Chris Steele

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar