Delårsrapport Q3, 1 september 2008 – 31 maj 2009: Fortsatt förbättrad försäljning av Cloettas produkter

Cloettas försäljning av egna produkter ökade under tredje kvartalet med över 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år, och för niomånadersperioden med nära 7 procent.

Cloettas totala nettoomsättning inklusive försäljningen av Fazers produkter uppgick under tredje kvartalet till 237 Mkr (305). Minskningen är en följd av att försäljningsuppdraget för Fazer Konfektyr upphörde vid årsskiftet. Rörelseresultatet uppgick till –8 Mkr (3), men till 2 Mkr (3) exklusive jämförelsestörande poster som i huvudsak har uppkommit i samband med separationen från Fazer. Nettoomsättningen för niomånadersperioden blev 972 Mkr (1 083) och rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (32) med en rörelsemarginal på 2,3 procent (3,0). Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 27 Mkr (54). Resultatet efter skatt för niomånadersperioden uppgick till 25 Mkr (24), vilket motsvarar en vinst per aktie på 1,03 kronor (1,01). – Försäljningen av Cloettas produkter har fortsatt att öka med ökad marknadsandel som följd, säger Cloettas VD Curt Petri. Den totala nettoomsättningen minskade beroende på att Cloettas försäljningsuppdrag för Fazer Konfektyr upphörde vid årsskiftet, vilket även påverkat resultatet negativt. – Resultatmässigt påverkas Cloetta också av ökade råvarukostnader, som under den senaste tiden stigit ytterligare genom försvagningen av den svenska kronan, fortsätter Curt Petri. De prisökningar mot kund som genomförts har inte kompenserat för dessa kostnadsökningar, varför ytterligare prisökningar har aviserats. – Cloetta har i tidigare rapporter bedömt att rörelsemarginalen för innevarande räkenskapsår skulle bli negativ och att koncernen skulle komma att redovisa en förlust. Som en följd av främst en bra försäljningsutveckling av Cloettas produkter bedömer jag nu att helårets rörelseresultat, före omstruktureringskostnader, kommer att uppgå till nära noll, avslutar Curt Petri. För ytterligare information vänligen kontakta Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2009 klockan 14.00. Om Cloetta Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta samt det enda större helsvenska konfektyrföretaget. Cloettas mest kända varumärken är Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Tarragona, Guldnougat, Bridge, Juleskum, Sportlunch och Extra Starka. Cloetta har två produktionsanläggningar, en i Ljungsbro och en i Alingsås. Cloettas nettoomsättning under perioden 1 september 2007 - 31 augusti 2008 uppgick proforma till cirka 930 MSEK. Cloettas aktie av serie B handlas från och med den 16 februari 2009 på NASDAQ OMX Stockholm. www.cloetta.se

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar