CLS offentliggör informationsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemission

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 januari 2016 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av B-aktier om cirka 21,8 MSEK.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 20 januari 2016 ägde aktier i CLS erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B till en teckningskurs om 7,00 SEK per aktie (2:13 á 7,00 SEK). Teckningstid är 25 januari – 5 februari 2016. Erbjudandet är säkerställt till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Med anledning av företrädesemissionen har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.clinicallaser.se samt på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se

Bolagskontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS aktie är noterad på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar