CLS styrelse beslutar om företrädesemission av B-aktier samt tidigarelägger bokslutskommunikén för 2015

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ), org nr 556705-8903, (”CLS” eller ”Bolaget”) har den 13 januari 2016 beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2015, genomföra en företrädesemission av B-aktier om cirka 21,8 MSEK (”Erbjudandet”). Emissionskursen är 7 kronor per aktie. Erbjudandet är säkerställt till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.  Med anledning av nyemissionen kommer CLS att offentliggöra bolagets bokslutskommuniké den 21 januari 2016, i stället för, som tidigare kommunicerats, den 25 februari 2016.

Bakgrund

Bolaget har idag kliniskt samarbete med sammanlagt sju kliniker i Europa. Av dessa är tre kliniker knutna till CLS kliniska studieprogram och bedriver studier avseende behandling av tumörer i prostata, hud samt i lever, lunga och njure. Syftet med dessa studier är primärt att få data avseende säkerhet och användbarhet samt att få indikativa resultat om den immunologiska reaktionen hos patienterna. Behandlingar har påbörjats vid Karoliniska Sjukhuset i Stockholm. Vid Johan Wolfgang Goethe University Hospital i Frankfurt pågår patientrekrytering och vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö kommer patientrekrytering att inledas i första kvartalet 2016.

Avsiktsförklaringar om att anta rollen som referenskliniker för CLS ingicks under 2015 med kliniker i Verona, Italien och Porto, Portugal. Den 8 januari 2016 meddelade Bolaget att liknande avtal även ingåtts med ytterligare två kliniker, i Marseille, Frankrike respektive i Nottingham, England. Tre av dessa kliniker inriktar sig på behandling av bukspottskörtelcancer.

Nyemission

Den nyemission om 21,8 MSEK som nu genomförs ska göra det möjligt för Bolaget att fullfölja studierna i det kliniska studieprogrammet, att fördjupa samarbetet med de fyra referensklinikerna, att fortsätta försäljningsarbetet i Europa samt att utveckla kontakterna i USA och Asien till kommersiella relationer med den samlade målsättningen att bidra till att fler människor med cancer kan leva längre eller bli helt botade.

Kommentar av styrelsens ordförande, Hans von Celsing

”Under 2015 har vi fortsatt att utveckla CLS verksamhet mot kommersialisering. Vi har nu samarbeten med sju välrenommerade kliniker i Europa och bedriver kliniska studier inom områden som är högt prioriterade, såsom cancer i bukspottskörtel och malignt melanom och de första patienterna är behandlade. Fyra kliniker har uttryckt en avsikt att vilja fördjupa samarbetet och bli referenskliniker för CLS behandlingsmetod. Detta utgör en plattform för vidare kommersialisering. Jag ser en fortsatt positiv utveckling av CLS enligt den strategi vi lagt fast och min förhoppning är våra aktieägare genom emissionen vill bidra till denna utveckling.”

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har säkerställt Erbjudandet till 80 procent, varav hälften genom teckningsförbindelser och hälften genom garantiåtaganden.  

Villkor för Erbjudandet

Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 21 846 755 kr före emissionskostnader. Erbjudandet innebär en teckning av högst 3 120 965 B-aktier. För varje aktie av serie A eller B som innehas på avstämningsdagen den 20 januari 2016 kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt TR B. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B till en teckningskurs om 7 SEK per aktie. Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 288 689,26 SEK, från 1 876 480,25 SEK till högst 2 165 169,5 SEK. Erbjudandet kommer vid fullteckning medföra att antalet aktier i Bolaget ökar från 20 286 273 till 23 407 238 aktier. Teckningsperioden är 25 januari – 5 februari 2016.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande tidsplan:

  • Sista dag för handel med aktier i CLS inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 18 januari 2016
  • Första dag för handel exklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 19 januari 2016
  • Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 20 januari 2016
  • Memorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den 21 januari 2016
  • Teckningsperiod: 25 januari – 5 februari 2016
  • Handel med teckningsrätter, TR B äger rum 25 januari – 3 februari 2016
  • Handel med betalda tecknade aktier, BTA B äger rum 25 januari – till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till CLS i samband med Erbjudandet.

För frågor med anledning av erbjudandet, vänligen kontakta:
Partner Fondkommission

Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel. +46 31 761 22 30
Fax. +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 (0)702 – 90 33 00
E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS är noterade på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se.

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar