Kallelse till årsstämma i Clinical Laserthermia Systems

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 20 juni 2018 kl. 14.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (Gamla gästmatsalen), i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 14 juni 2018,
 • dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 juni 2018, skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 
  046-15 21 00 eller per e-post info@clinicallaser.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen den 14 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 695 743, varav 600 000 A-aktier med tio röster per aktie och 28 095 743 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 34 095 743 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

       9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
     10.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
     11.  Val av styrelse och revisor.
     12.  Beslut avseende valberedning.
     13.  Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
     14.  Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
     15.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse mm (punkterna 2 och 9-12) 

Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt. Styrelseledamoten Carl Borrebaeck har emellertid undanbett sig omval.

Emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, senast trettio dagar efter sista dag för teckning i den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 18 maj 2018, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 3 600 000 nya B-aktier. Teckningskursen och övriga villkor ska därvid vara desamma som i företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna tillgodose de intressenter som anmäler sig för teckning av aktier i företrädesemissionen, utan att erhålla tilldelning av sådana aktier (överteckningsoption).

Emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, senast trettio dagar efter sista dag för teckning i den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 18 maj 2018, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier. Teckningskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska uppgå till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North under teckningstiden i företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna erlägga ersättning för de garantier som lämnats i anslutning till företrädesemissionen genom utgivande av nya B-aktier istället för genom kontant betalning (kvittningsemission). Emissionsbeslut ska därmed kunna fattas med bestämmelse om kvittning eller annat villkor. Det belopp som sålunda kan bli föremål för kvittning genom utnyttjande av bemyndigandet uppgår till högst 5 122 190 kronor. 

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida www.clinicallaser.se senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 
7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

________________

Lund i maj 2018

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Styrelsen

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.