Kommuniké från årsstämma i CLS

Årsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) hölls den 20 juni 2018. 

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöternaHans von Celsing,Lars-Erik Eriksson, Arne Ferstad, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg samt nyvaldes Ola Jeppsson. Stämman omvalde Hans von Celsingsom styrelseordförande. Dillion AB omvaldes till revisor.

Beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 560 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt att bolagets valberedning inför årsstämman 2019 ska bestå av Hans von Celsing, Rikard Bagge, Lars-Erik Eriksson och Karl-Göran Tranberg. Till ordförande i valberedningen utsågs Rikard Bagge. 

Med anledning av den nyligen avslutade företrädesemissionen hade styrelsen beslutat att dra tillbaka sina förslag till emissionsbemyndiganden, varvid inga sådana bemyndiganden beslöts av årsstämman.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera