Styrelsen i CLS har beslutat om riktad nyemission om cirka 12,5 MSEK

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems (”CLS”) (publ) har idag beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2017, öka bolagets aktiekapital med högst 136 029,39  kronor genom en riktad emission av högst 1 470 588 B-aktier. Den riktade nyemissionen tillför bolaget cirka 12,5 MSEK.

Teckningskursen i den riktade emissionen är 8,50 kronor per aktie. Priset är bestämt utifrån det volymviktade genomsnittliga priset på CLS B-aktie under perioden 7 augusti –  
5 september 2017, med en rabatt om cirka 15 procent. Emissionen tillför bolaget sammanlagt cirka 12,5 MSEK.

Emissionen tecknas av LMK Forward AB och Qualcon AB, som tecknar vardera cirka 40 procent, samt Ted Kalborg, som tecknar cirka 20 procent av den riktade emissionen.   

Den riktade nyemissionen medför att antalet aktier i CLS ökar med högst 1 470 588 aktier från 27 180 491 aktier till totalt 28 651 079 aktier, varav 600 000 icke listade A-aktier, och aktiekapitalet ökar med högst 136 029,39  SEK från 2 514 195,42 SEK till 2 650 224,81 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 5,4 procent.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen på ett kostnadseffektivt sätt vill säkerställa att bolaget har tillgång till det rörelsekapital som behövs för att driva verksamheten enligt plan. Som kommunicerats i samband med CLS kvartalsrapport den 24 augusti 2017, bedömer styrelsen att bolaget senast under fjärde kvartalet 2017 kommer att erhålla cirka 7-9 MSEK av den projektfinansiering om totalt cirka 20 MSEK som beviljades inom ramen för Horizon2020. För att säkerställa bolagets likviditet och minimera risker, så som förseningar i utbetalning från Horizon2020 eller ledtider för leverans och fakturering i samband med förväntad försäljning, har styrelsen beslutat att genomföra aktuell riktad nyemission.

- Med den intensiva marknadsbearbetning vi genomför, framför allt i USA inom området MRI-styrd laserablation, är det mycket viktigt att vi säkerställer tillgången på rörelsekapital, vilket nu sker genom den riktade emissionen. Kapitalet stärker vår position i diskussioner med såväl kunder, underleverantörer som potentiella partners, säger Hans von Celsing, styrelseordförande i CLS.   

Likviden från den riktade nyemissionen stärker CLS rörelsekapital och möjliggör fortsatta marknadsförings- och försäljningsaktiviteter avseende bolagets produkter och behandlingsmetoder, imILT® och MRI-styrd laserablation, i Europa respektive USA, samt produktion av system och engångsmaterial. 
Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut i den riktade nyemissionen.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september  2017 kl 09:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Med den intensiva marknadsbearbetning vi genomför, framför allt i USA inom området MRI-styrd laserablation, är det mycket viktigt att vi säkerställer tillgången på rörelsekapital, vilket nu sker genom den riktade emissionen. Kapitalet stärker vår position i diskussioner med såväl kunder, underleverantörer som potentiella partners.
Hans von Celsing, styrelseordförande i CLS